98/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1953

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. novembra 1953
o zmenách v organizácii vysokých škôl.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 a § 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podľa § 16 ods. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):
§ 1.
(1)
Zriaďuje sa Vysoká škola strojnícka v Liberci.
(2)
Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy.
§ 2.
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zriaďuje fakulta slaboprúdovej elektrotechniky so sídlom v Poděbradoch.
§ 3.
Na Vysokej škole baníckej v Ostrave sa zriaďuje fakulta geologická.
§ 4.
Zo zememeračského oddelenia Fakulty inžinierskeho staviteľstva Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje fakulta zememeračská.
§ 5.
Na Vysokej škole železničnej v Prahe sa zriaďuje fakulta vojenská.
§ 6.
Na čele Vysokej školy strojníckej a elektrotechnickej v Plzni je rektor a rada vysokej školy. Dekanský úrad (dekanát) tejto vysokej školy sa premeňuje na rektorský úrad (rektorát).
§ 7.
(1)
Názov Vysokej školy chemickej v Prahe sa mení a znie: „Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe“.
(2)
Názov Vysokej školy chemickej v Pardubiciach sa mení a znie: „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubiciach“. Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy. Jej dekanský úrad (dekanát) sa premeňuje na rektorský úrad (rektorát).
§ 8.
(1)
Z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa zriaďujú fakulta všeobecného lekárstva, fakulta detského lekárstva a lekárska fakulta hygienická.
(2)
Pobočka Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, zriadená v Plzni, sa premeňuje na pobočku fakulty všeobecného lekárstva tejto univerzity so sídlom v Plzni.
§ 9.
(1)
Fakulta medzinárodných vzťahov, zriadená na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, sa začleňuje do Karlovej univerzity v Prahe.
(2)
Ustanovenie § 6 ods. 2 vládneho nariadenia č. 40/1952 Sb., o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl, sa zrušuje.
§ 10.
Názov Fakulty vnútorného obchodu Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta vnútorného a zahraničného obchodu“.
§ 11.
Názov Vysokej školy ruského jazyka v Prahe sa mení a znie: „Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe“.
§ 12.
Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci sa postupne zrušuje začínajúc školským rokom 1953/54.
§ 13.
Vysoká škola ekonomická v Bratislave sa rozdeľuje na fakultu všeobecne ekonomickú, fakultu výrobnoekonomickú a na fakultu vnútorného obchodu a financií.
§ 14.
Zriaďuje sa Vyššia pedagogická škola v Opave.
§ 15.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1953; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Štoll v. r.