86/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
Nariadenie ministrov financií a pôdohospodárstva
zo dňa 28. októbra 1953
o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom.
V záujme upevnenia a ďalšieho rozvoja jednotných roľníckych družstiev, celkového zvýšenia poľnohospodárskej výroby a zvýšenia životnej úrovne družstevníkov i súkromne hospodáriacich roľníkov podľa vyhlásenia vlády schváleného Národným shromaždením Československej republiky dňa 16. septembra 1953, ustanovujú ministri financií a pôdohospodárstva podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):
§ 1.
Sníženie úrokovej sadzby a odpisy z úverov.
(1)
Aby sa uľahčilo ďalšie rozšírenie investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev (budovanie kravínov, chlievov, teľatníkov, hydinární a iných zariadení pre spoločnú živočíšnu výrobu, rozšírenie a skvalitnenie základného stáda, budovanie zariadení pre spoločnú rastlinnú výrobu a pod.), poskytuje sa jednotným roľníckym družstvám táto ďalšia pomoc:
1.
úroková sadzba z investičných úverov poskytnutých jednotným roľníckym družstvám sa od 1. januára 1953 snižuje na polovicu, t.j. z doterajších 3 % na 1,5 %,
2.
jednotným roľníckym družstvám sa budú odpisovať z investičných pôžičiek až do ich úplného splatenia sumy, ktoré sa rovnajú zaplateným predpísaným splátkam, ako aj mimoriadnym splátkam z vlastných prostriedkov družstva na tieto pôžičky, ak družstvo riadne plní výrobné a dodávkové úlohy, zabezpečí osivové a krmivové fondy a riadne platí určené splátky,
3.
jednotným roľníckym družstvám so spoločnou rastlinnou i živočíšnou výrobou bude sa začínajúc rokom 1953 odpisovať ročne 5 % z dlhodobých neinvestičných úverov (konsolidačných, zakladacích a i.), ktoré vznikly pred 1. júnom 1953, ak družstvo riadne plní výrobné a dodávkové úlohy, zabezpečí osivové a krmivové fondy a riadne platí určené splátky; tieto odpisy sa budú vykonávať z ostatku zisteného k 1. júnu 1953.
(2)
Odpisy podľa odseku 1 č. 2 a 3 sa vykonajú k 31. októbru každého roku po zaplatení zročných splátok, pokiaľ týmito splátkami úver nebol celkom splatený. Odpisy podľa odseku 1 č. 3 sa poskytujú i tým družstvám, ktorým sa povolil odklad splátok.
§ 2.
Odklady splátok a úrokov.
(1)
Na zvýšenie poľnohospodárskej výroby i na zvýšenie dôchodkov členov jednotných roľníckych družstiev s nízkou odmenou za pracovnú jednotku sa poskytuje táto pomoc:
1.
splácanie investičných a dlhodobých neinvestičných úverov bude upravené tak, aby jednotné roľnícke družstvá v prvých rokoch splácaly menej a v neskorších rokoch viac (progresivita splátok),
2.
podľa situácie družstva sa povolí odklad splátok a úrokov:
a)
o 3 až 8 rokov z dlhodobých neinvestičných úverov,
b)
o 1 až 3 roky z investičných úverov, ak budú budovy a iné investície, na ktoré bol poskytnutý úver, dané do prevádzky,
c)
o 2 až 3 roky z krátkodobých prevádzkových úverov, poskytnutých pred 1. marcom 1953,
d)
o 1 rok z krátkodobých prevádzkových úverov, poskytnutých začínajúc 1. marcom 1953 podľa nových úverových pravidiel.
(2)
Po čas odkladu splátok nebude sa z úverov, na ktoré bol odklad povolený, počítať nijaký úrok.
(3)
Jednotným roľníckym družstvám so spoločnou rastlinnou i živočíšnou výrobou, ktorým by nemohla Investičná banka podľa platných úverových pravidiel poskytnúť ďalšie úvery, môžu sa na návrh rady krajského národného výboru poskytnúť ďalšie investičné úvery na budovanie spoločných zariadení potrebných na zvýšenie živočíšnej výroby; tieto úvery sa budú poskytovať za predpokladu, že prispejú jednotným roľníckym družstvám k zlepšeniu ich hospodárenia v budúcich rokoch.
§ 3.
Úver súkromne hospodáriacim roľníkom.
(1)
Súkromne hospodáriacim roľníkom môžu štátne sporiteľne na odporúčanie miestnych národných výborov poskytovať tieto úvery:
1.
krátkodobé úvery na prevádzkové potreby, najmä:
a)
na nákup hnojív, osív a sadiva,
b)
na úhradu faktúr za práce strojných a traktorových staníc,
c)
na výplatu miezd pri sezónnych poľných prácach,
d)
na nákup zvierat pre výkrm a na nákup krmív.
Krátkodobé úvery sa budú poskytovať do výšky 50 % očakávanej tržby za povinné dodávky poľnohospodárskych výrobkov, a to pri úrokovej sadzbe 5 %,
2.
dlhodobé úvery, a to najmä:
a)
na zúrodnenie, rekultiváciu a melioráciu pôdy,
b)
na nákup plemenného dobytka,
c)
na stavebné úpravy obytných a hospodárskych budov a zariadení.
Dlhodobé úvery sa budú poskytovať na dobu 3 až 5 rokov pri úrokovej sadzbe 4 %, a to najvyššie do sumy, ktorú bude súkromne hospodáriaci roľník podľa svojich hospodárskych pomerov v priebehu tejto doby schopný zo svojich tržieb uhradiť.
(2)
Dlhodobý úver uvedený v odseku 1 č. 2 písm. c) možno poskytnúť i členom jednotných roľníckych družstiev na stavebné úpravy vlastných obytných a hospodárskych budov a zariadení.
(3)
Pracovníkom, ktorí prejdú do poľnohospodárstva z priemyslu alebo z iných odvetví a stanú sa členmi jednotných roľníckych družstiev, môžu štátne sporiteľne na doporučenie výkonných orgánov miestnych národných výborov poskytnúť úver na stavebnú úpravu vlastných obytných a hospodárskych budov a zariadení na dobu 3 až 15 rokov pri úrokovej sadzbe 2 %. Úver sa poskytne najvyššie do sumy, ktorú bude člen jednotného roľníckeho družstva v priebehu tejto doby v stave zo svojich príjmov uhradiť.
(4)
Úvery podľa odsekov 1 až 3 poskytujú štátne sporiteľne podľa smerníc Ministerstva financií.
§ 4.
Podpory jednotným roľníckym družstvám.
(1)
Jednotným roľníckym družstvám, ktoré plnia výrobné a dodávkové úlohy aj iné záväzky voči štátu, môžu sa i naďalej poskytovať tieto priame podpory:
1.
na stavby a zariadenia pre spoločnú živočíšnu výrobu až do výšky 30 % stavebného nákladu, ak stavby a zariadenia sú budované na základe svojpomoci vo vlastnej réžii družstva; výška podpory sa spravuje zásadou: čím úspornejšie uskutočnená stavba, tým vyššia podpora,
2.
na úhradu nákladov na rozoranie medzí podľa projektu hospodársko-technických úprav pôdy; podpora môže sa poskytnúť až do výšky celkového 100 % nákladu,
3.
na výstavbu spoločných zariadení pri hospodársko-technických úpravách pôdy, t. j. na zriadenie ciest, úpravu odpadov, priepustov, na odstraňovanie terénnych prekážok a pod., a to v horských oblastiach až do výšky 80 %, v ostatných oblastiach až do výšky 25 % celkového nákladu; na rekultiváciu pôdy v súvislosti s hospodársko-technickou úpravou pôdy môže sa poskytnúť podpora až do výšky 50 % celkového nákladu,
4.
na vodohospodárske investície (meliorácie) podľa povahy zariadenia až do výšky 100 % celkového nákladu,
5.
mimoriadne podpory pri živelných pohromách, nákazách dobytka a podobne.
(2)
Podpory poskytujú krajské národné výbory podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Uher v. r.

Ďuriš v. r.