82/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82.
Vládne nariadenie
zo dňa 25. septembra 1953,
ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):
§ 1.
(1)
Nájomné z bytov platí sa mesačne pozadu, a to najneskoršie piateho dňa mesiaca nasledujúceho. Dojednania o inom platení nájomného sú neplatné.
(2)
Rovnako platí, ak ide o nájom častí bytov, iných miestností alebo celých budov.
(3)
Ak je nájomcom štát, hospodárska alebo iná organizácia a zariadenie socialistického sektora, platí sa nájomné za každé kalendárne štvrťročie najneskoršie piateho dňa druhého mesiaca tohto štvrťročia.
§ 2.
Ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú; zrušujú sa najmä
1.
ustanovenie § 12 ods. 1 vety druhej zákona č. 80/1952 Sb., o domovnej dani, pokiaľ ukladá povinnosť platiť nájomné vopred,
2.
ustanovenie § 8 nariadenia ministra spravodlivosti č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, a § 9 uvedeného nariadenia v znení nariadenia ministra spravodlivosti č. 50/1953 Sb., ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1953; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.