55/1953 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55.
Vládne nariadenie
zo dňa 3. júna 1953
o zaslúžilých umelcoch
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
Ľudovodemokratický štát si váži umeleckých pracovníkov. Aby ich práci dostalo sa čestného uznania, zavádza sa pre zvlášť vynikajúcich a zaslúžilých umeleckých pracovníkov čestný titul „zaslúžilý umelec“.
§ 2
Čestný titul „zaslúžilý umelec“ udeľuje vláda na návrh kompetentného ústredného úradu pracovníkom, ktorí si dlhoročnou vynikajúcou prácou v ktoromkoľvek odbore umenia získali osobitné zásluhy.
§ 3
(1)
Umelci, ktorým vláda udelila čestný titul „zaslúžilý umelec“, dostanú o tom listinu (diplom).
(2)
Listinu (diplom) odovzdá zaslúžilému umelcovi vedúci kompetentného ústredného úradu.
§ 4
Vláda môže zaslúžilému umelcovi odňať čestný titul, ak sa stal tohto čestného uznania nehodným.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a predseda Štátneho výboru pre veci umenia.
Široký v. r.