50/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1953 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50.
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 5. júna 1953,
ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 393 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovenie § 9 nariadenia č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, sa mení a znie:
„Ak sa podľa nájomnej smluvy, ktorá sa netýka pozemkov poľnohospodárskych alebo lesných, má nájomné platiť v lehotách dlhších než mesačných, môže nájomník v budúcnosti nájomné platiť mesačne.“.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953.
Široký v. r.

Dr. Rais v. r.