Predpis bol zrušený predpisom 65/1965 Zb.

38/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1953 do 31.12.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38.
Vládne nariadenie
zo dňa 12. mája 1953,
ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, a podľa § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovského zákona):
§ 1.
(1)
Základný (pevný) plat, funkčné (riaditeľské) prídavky, pracovné prídavky, jazykový a nebezpečnostný príplatok a prídavok na deti za príslušný kalendárny mesiac sa vyplácajú v období medzi 2. až 7. dňom nasledujúceho mesiaca; minister financií určí po dohode s jednotnou odborovou organizáciou rozdelenie dní výplaty pre úrady a orgány štátnej správy. Pätnásť dní predo dňom výplaty sa zamestnancom poskytne preddavok vo výške jednej polovice týchto príjmov. Ak pripadne deň výplaty alebo poskytnutia preddavku na nedeľu alebo iný deň, pre ktorý platia ustanovenia o nedeliach, vyplácajú sa uvedené príjmy posledného predchádzajúceho pracovného dňa.
(2)
Posunutie výplaty na dni určené podľa odseku 1 sa vykoná postupným posúvaním dní výplaty tak, aby výplata za mesiac november 1953 bola vykonaná už v období určenom v uvedenom odseku. Podrobnosti určí minister financií.
(3)
Ako sa vyplácajú (poskytujú) ostatné druhy príjmov z pracovného pomeru, určí minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
§ 2.
Platový poriadok pre správnych zamestnancov a platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti sa doplňujú týmto ustanovením:
㤠20a.
Práca v úkolovej mzde.
(1)
Pri prácach, pri ktorých sú pre to technické predpoklady a kde by nebola ohrozená akosť práce, zavedie sa práca v úkolovej mzde.
(2)
Druhy prác, pri ktorých sa tak môže stať, a úkolové tarify určí minister financií so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.“.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Kabeš v. r.