112/1953 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
Vládne nariadenie
zo dňa 18. decembra 1953,
ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy:
§ 1.
(1)
Daň podľa § 6 zákona o dani zo mzdy sa zvyšuje:
a)
daňovníkom, ktorí nevyživujú žiadnu osobu alebo vyživujú len jednu osobu, o 60 % dane, ak sú však vo veku do 25 rokov alebo nad 50 rokov (ženy nad 45 rokov), len o 40 % dane,
b)
manželkám (družkám), ktoré poberajú mzdu a žijú s manželom (druhom) v spoločnej domácnosti, o 50 %, ak sú však vo veku do 25 rokov alebo nad 45 rokov, len o 35 % dane.
(2)
Zvýšenie podľa odseku 1 sa vyberá, len ak presahuje daňový základ 560 Kčs mesačne.
§ 2.
Zvýšenie dane ustanovené v § 1 nahradzuje zvýšenie dane ustanovené v § 7 zákona o dani zo mzdy a v § 1 vládneho nariadenia č. 43/1953 Sb., ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a sníženia dane zo mzdy.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954 a platí pre zdanenie
a)
miezd vyplácaných na dobu po 31. decembri 1953 a
b)
miezd vyplácaných po 25. januári 1954 za dobu pred 1. januárom 1954; vykoná ho minister financií.
Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.