Chronologický register predpisov ročníka 1953

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1953 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Trestného poriadku
2/1953 Zb. Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
3/1953 Zb. Nariadenie o podnikoch štátneho obchodu
4/1953 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953
5/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii vládnych prác
6/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť
7/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
8/1953 Zb. Nariadenie o Štátnej akostnej inšpekcii
9/1953 Zb. Nariadenie o hlavných energetikoch
10/1953 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia
11/1953 Zb. Nariadenie o zdravotných obvodoch
12/1953 Zb. Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu
13/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra
14/1953 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti”
15/1953 Zb. Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi
16/1953 Zb. Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952
17/1953 Zb. Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti
18/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
19/1953 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
20/1953 Zb. Nariadenie o malej úprave hraníc mestských obvodov Praha 14 a Praha 15
21/1953 Zb. Nariadenie o občianskej kontrole obchodu
22/1953 Zb. Nariadenie o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu
23/1953 Zb. Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín
24/1953 Zb. Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe
25/1953 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
26/1953 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1953.
27/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových
28/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných
29/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch na železniciach
30/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu
31/1953 Zb. Zákon o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon)
32/1953 Zb. Nariadenie o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona
33/1953 Zb. Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry
34/1953 Zb. Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo
35/1953 Zb. Zákon o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane
36/1953 Zb. Colný zákon
37/1953 Zb. Nariadenie o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
38/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
39/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov
40/1953 Zb. Nariadenie o občianskej pracovnej pomoci
41/1953 Zb. Zákon o peňažnej reforme
42/1953 Zb. Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania.
43/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy.
44/1953 Zb. Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch
45/1953 Zb. Vyhláška o vydaní peňazí vzoru 1953
46/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho
47/1953 Zb. Nariadenie o štátnej arbitráži
48/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov
49/1953 Zb. Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby
50/1953 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.
51/1953 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
52/1953 Zb. Nariadenie o opatreniach proti fluktuácii a absencii
53/1953 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb
54/1953 Zb. Nariadenie o premávke na cestách
55/1953 Zb. Nariadenie o zaslúžilých umelcoch
56/1953 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl
57/1953 Zb. Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov
58/1953 Zb. Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom
59/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii
60/1953 Zb. Nariadenie o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl
61/1953 Zb. Nariadenie o občianskych preukazoch
62/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok
63/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
64/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.
65/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou
66/1953 Zb. Nariadenie o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.
67/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
68/1953 Zb. Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69/1953 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
70/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1953
71/1953 Zb. Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku
72/1953 Zb. Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.
73/1953 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov
74/1953 Zb. Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora
75/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe
76/1953 Zb. Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.)
77/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
78/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii povereníctev
79/1953 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných umelcoch
80/1953 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl
81/1953 Zb. Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou
82/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.
83/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
84/1953 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia
85/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.
86/1953 Zb. Nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom.
87/1953 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody.
88/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.
89/1953 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953.
90/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.
91/1953 Zb. Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru.
92/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva.
93/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického.
94/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc.
95/1953 Zb. Nariadenie o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany
96/1953 Zb. Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave.
97/1953 Zb. Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa.
98/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
99/1953 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek.
100/1953 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.
101/1953 Zb. Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.
102/1953 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho.
103/1953 Zb. Nariadenie o registri trestov.
104/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci.
105/1953 Zb. Zákon o miestnom priemysle a komunálnom hospodárstve.
106/1953 Zb. Zákon o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní.
107/1953 Zb. Zákon o devízovom hospodárstve.
108/1953 Zb. Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá.
109/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
110/1953 Zb. Nariadenie o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami
111/1953 Zb. Nariadenie o základných fondoch hospodárskych organizácií.
112/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy
113/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných.
114/1953 Zb. Nariadenie o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
115/1953 Zb. Zákon o autorskom práve (autorský zákon)