85/1952 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85.
Zákon
zo dňa 11. decembra 1952
o poisťovníctve.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Oddiel I.
Všeobecné ustanovenia.
§ 1.
(1)
Aby poisťovníctvo mohlo v súlade s rozvojom národného hospodárstva účelne plniť svoje poslanie pri budovaní socializmu, najmä vytváraním poistného fondu na úhradu škôd vznikajúcich družstvám a miestnemu hospodárstvu i občanom z nahodilých udalostí, upravuje sa jeho činnosť a organizácia.
(2)
K poisťovníctvu náleží prevádzanie poistenia a zaistenia.
Oddiel II.
Prevádzanie poistenia.
Právne pomery.
§ 2.
(1)
Československá poisťovňa prestáva byť národným podnikom a organizuje sa ako štátny poisťovací ústav; ústav sa nazýva Štátna poisťovňa.
(2)
Štátnu poisťovňu tvorí hlavná správa na Ministerstve financií a jej orgány, ktorými sú oblastná správa pre Slovensko, krajské správy a inšpektoráty.
§ 3.
(1)
Štátna poisťovňa je právnickou osobou; hospodári podľa zásad chozrasčotu a sostavuje samostatnú súvahu.
(2)
Z majetku, ktorý má Štátna poisťovňa v správe, nemožno žiadať ani docieliť uspokojenie pohľadávok proti štátu; štát neručí za záväzky Štátnej poisťovne.
Činnosť.
§ 4.
(1)
Štátna poisťovňa má na území Československej republiky výlučné právo prevádzať poistenie majetku a osôb formou poistenia povinného i dobrovoľného.
(2)
Štátna poisťovňa sa zúčastňuje zábrannej starostlivosti podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami.
(3)
Výlučné právo Štátnej poisťovne prevádzať poistenie osôb sa nedotýka poisťovania dávok podľa predpisov o národnom poistení a predpisov obdobných.
§ 5.
(1)
Proti škodám požiarnym, krupobitným a ďalším, ktoré určí vláda, sú povinne poistené
a)
národný majetok v správe národných výborov a pôdohospodársky majetok nimi prevzatý podľa osobitných predpisov do vlastného hospodárenia,
b)
národný majetok v správe podnikov zapojených na rozpočty národných výborov a bytový majetok v národnej správe týchto podnikov,
c)
plodiny, hospodárske zvieratá a ostatné hnuteľné veci jednotných roľníckych družstiev.
(2)
Národný majetok v správe štátnych orgánov, pokiaľ nejde o národné výbory, a v správe národných podnikov sa nepoisťuje. Výnimky určí vláda na návrh ministra financií.
§ 6.
(1)
Vláda určí rozsah a podmienky povinného poistenia.
(2)
Vláda sa môže usniesť na zavedení ďalších druhov povinného poistenia alebo na rozšírení povinného poistenia na ďalší okruh osôb. Vláda môže povinné poistenie aj obmedziť.
§ 7.
Výpisy z kníh Štátnej poisťovne o poistnom za povinné poistenie sú vykonateľným exekučným titulom; poistné sa vymáha súdnou alebo správnou exekúciou.
§ 8.
Predpisy o poistení zákonnej zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel zostávajú nedotknuté.
§ 9.
Ministerstvo financií určuje, ktoré druhy dobrovoľného poistenia môžu sa prevádzať, a vydáva pre ne poistné podmienky a sadzby.
§ 10.
Zamestnanci Štátnej poisťovne sú štátnymi zamestnancami v odbore pôsobnosti Ministerstva financií.
§ 11.
Spolupráca s národnými výbormi.
Národné výbory spolupracujú s orgánmi Štátnej poisťovne, sledujú ich činnosť a napomáhajú im pri plnení ich úloh.
§ 12.
Štatút.
Organizáciu a pôsobnosť Štátnej poisťovne, spôsob jej hospodárenia, ako i druh a výšku jej prostriedkov ustanoví štatút, ktorý vydá minister financií po schválení vládou.
Oddiel III.
Poistenie zahraničných rizík a zaistenie.
§ 13.
Organizáciu poisťovania zahraničných rizík a organizáciu zaisťovania upraví vláda na návrh ministra financií.
Oddiel IV.
Záverečné ustanovenia.
§ 14.
(1)
Štátna poisťovňa sa zapisuje do podnikového registra ako sa zapisujú národné podniky.
(2)
Zápisy do verejných kníh a do podnikového registra, potrebné na vyznačenie skutočností vyplývajúcich z tohto zákona, vykonajú súdy na návrh Štátnej poisťovne s odvolaním sa na tento zákon.
§ 15.
Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä
1.
zákon č. 190/1950 Sb., o úlohách a organizácii poisťovníctva,
2.
oddiely B, C, D a E nariadenia č. 31/1896 r. z. a predpisy ich meniace a doplňujúce,
3.
nariadenie č. 521/1917 r. z., ktorým sa určujú niektoré zmeny nariadenia zo dňa 5. marca 1896 č. 31 r. z., o zakladaní, zariadení a hospodárení poisťovní („poisťovací regulatív“),
4.
vládne nariadenie č. 238/1921 Sb., ktorým sa doplňujú predpisy poisťovacieho regulatívu o uložení imania poisťovní,
5.
oddiely B, C, D a E vládneho nariadenia č. 307/1922 Sb.,
6.
zákon č. 147/1934 Sb., o zabezpečení nárokov poistníkov v poistení súkromnom a o štátnom dozore na súkromné poisťovne,
7.
čl. I a II vládneho nariadenia č. 331/1942 Sb.
§ 16.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.