40/1952 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1953

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40.
Vládne nariadenie
zo dňa 19. augusta 1952
o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 a § 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1)
Z doterajšej chemickej fakulty Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 Vysoká škola chemická v Prahe.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakulty anorganickej technologie, organickej technologie a potravinárskej technologie.
(3)
Dňom 1. septembra 1953 sa zriaďuje na tejto vysokej škole fakulta chemickej technologie palív.
§ 2.
(1)
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulty ekonomicko-inžinierske.
(2)
Na Vysokej škole baníckej v Ostrave sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 fakulta ekonomicko-inžinierska.
§ 3.
Fakulta špeciálnych náuk na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zrušuje dňom 1. septembra 1952.
§ 4.
(1)
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 fakulta železničná.
(2)
Zo železničnej fakulty Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 Vysoká škola železničná v Prahe. Táto vysoká škola sa delí na fakulty stavebnú, strojnú, elektrotechnickú a dopravne technickú.
§ 5.
Fakulta spoločenských náuk Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa včleňuje dňom 1. septembra 1953 do filozoficko-historickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
§ 6.
(1)
Z doterajšej politicko-diplomatickej fakulty Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 fakulta medzinárodných vzťahov.
§ 7.
(1)
Z doterajšej hospodárskej fakulty Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 Vysoká škola ekonomická v Prahe.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakulty všeobecne ekonomickú, výrobne ekonomickú, vnútorného obchodu, financií a úveru a na fakultu štatistiky.
§ 8.
(1)
Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave sa premeňuje dňom 1. septembra 1953 na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.
(2)
Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy.
§ 9.
Z doterajšej prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulta matematicko-fyzikálna a fakulta biologická.
§ 10.
Na Masarykovej univerzite v Brne a na Slovenskej univerzite v Bratislave sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulty farmaceutické.
§ 11.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia ; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Rais v. r.

za ministra Dr. Nejedlého