30/1952 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30.
Vládne nariadenie
zo dňa 8. júla 1952,
o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1)
Z doterajšej fakulty poľnohospodárskej a lesníckej Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďujú Vysoká škola poľnohospodárska v Prahe a fakulta lesnícka Českého vysokého učenia technického v Prahe.
(2)
Vysoká škola poľnohospodárska sa delí na fakulty agronomickú, ekonomickú a mechanizačnú.
§ 2.
(1)
Vysoká škola veterinárna v Brne sa zlučuje s poľnohospodárskou fakultou Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Brne vo Vysokú školu poľnohospodársku v Brne.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakulty agronomickú, zootechnickú a veterinársku.
§ 3.
Doterajšia lesnícka fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Brne sa organizačne pričleňuje k Vysokej škole staviteľstva v Brne.
§ 5.
(1)
Lesnícka fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach sa premeňuje na Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakultu lesnícku a fakultu drevársku.
§ 6.
(1)
Zriaďuje sa Vysoká škola technická v Košiciach.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakulty ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. Banícka fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach vzniká začlenením doterajšej baníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
§ 7.
Pri Karlovej univerzite v Prahe a pri Slovenskej univerzite v Bratislave sa zriaďujú fakulty geologicko-geografických vied.
§ 8.
Pobočka pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave sa premiesťuje z Košíc do Prešova.
§ 9.
Opatrenia urobené v zhode s ustanovením tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú odo dňa opatrenia za urobené podľa tohto nariadenia.
§ 10.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1952 okrem ustanovenia § 7, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952, a ustanovenia § 8, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1953; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.