17/1952 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1952 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17.
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 14. mája 1952,
ktorým sa určuje výška zákonných úrokov.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 255 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovenie § 7 nariadenia č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, sa doplňuje a zneje:
„Výška zákonných úrokov sa upravuje 2 1/2 percentami za rok; to neplatí pre smluvné právne pomery v styku s cudzinou.“.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.