Chronologický register predpisov ročníka 1952

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1952 Zb. Nariadenie o horľavinách a výbušninách
2/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
3/1952 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1952
4/1952 Zb. Zákon o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
5/1952 Zb. Nariadenie o dobrovoľných darcoch krvi
6/1952 Zb. Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
7/1952 Zb. Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov
8/1952 Zb. Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch
9/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
10/1952 Zb. Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
11/1952 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952
12/1952 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1952
13/1952 Zb. Nariadenie o správe spojov
14/1952 Zb. Nariadenie o nižších zdravotníckych pracovníkoch
15/1952 Zb. Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch
16/1952 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951
17/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov
18/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu
19/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1952
20/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl
21/1952 Zb. Nariadenie o vernostnom prídavku baníkov
22/1952 Zb. Nariadenie o novej úprave učňovských skúšok
23/1952 Zb. Nariadenie o vkladných knižkách na meno
24/1952 Zb. Nariadenie o organizácii preventívnej a liečebnej starostlivosti
25/1952 Zb. Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik"
26/1952 Zb. Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov
27/1952 Zb. Nariadenie o organizácii colnej správy
28/1952 Zb. Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
29/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav
30/1952 Zb. Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
31/1952 Zb. Nariadenie o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti
32/1952 Zb. Nariadenie o zrušení plodinových burz
33/1952 Zb. Nariadenie o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc
34/1952 Zb. Nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu
35/1952 Zb. Nariadenie o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952
36/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu
37/1952 Zb. Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových
38/1952 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
39/1952 Zb. Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer
40/1952 Zb. Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
41/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
42/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút
43/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní odborných pracovníkov
44/1952 Zb. Nariadenie o lekárnikoch
45/1952 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
46/1952 Zb. Nariadenie o úprave národného dôchodkového poistenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín
47/1952 Zb. Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii
48/1952 Zb. Nariadenie o úprave colného sadzobníka
49/1952 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952
50/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
51/1952 Zb. Nariadenie o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie
52/1952 Zb. Zákon o Československej akadémii vied
53/1952 Zb. Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení
54/1952 Zb. Zákon o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
55/1952 Zb. Nariadenie o povinnostiach, právach a zodpovednosti hlavných (vedúcich) účtovníkov a o organizácii účtovnej služby
56/1952 Zb. Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
57/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
58/1952 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
59/1952 Zb. Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami
60/1952 Zb. Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
61/1952 Zb. Zákon o námornej plavbe
62/1952 Zb. Zákon o rybárstve
63/1952 Zb. Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe
64/1952 Zb. Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre
65/1952 Zb. Zákon o prokuratúre
66/1952 Zb. Zákon o organizácii súdov
67/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok
68/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
69/1952 Zb. Zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže
70/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže
71/1952 Zb. Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu
72/1952 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek
73/1952 Zb. Zákon o dani z obratu
74/1952 Zb. Zákon o dani z výkonov
75/1952 Zb. Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
76/1952 Zb. Zákon o dani zo mzdy
77/1952 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani
78/1952 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
79/1952 Zb. Zákon o živnostenskej dani
80/1952 Zb. Zákon o domovej dani
81/1952 Zb. Zákon o dani z predstavení
82/1952 Zb. Zákon o miestnych poplatkoch
83/1952 Zb. Zákon o rozpočtoch národných výborov
84/1952 Zb. Zákon o organizácii peňažníctva
85/1952 Zb. Zákon o poisťovníctve
86/1952 Zb. Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií
87/1952 Zb. Zákon o reorganizácii brannej výchovy
88/1952 Zb. Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl
89/1952 Zb. Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
90/1952 Zb. Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied
91/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied
92/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl
93/1952 Zb. Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
94/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov
95/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy
96/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia
97/1952 Zb. Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku
98/1952 Zb. Nariadenie o Štátnej obchodnej inšpekcii
99/1952 Zb. Nariadenie o organizácii veterinárnej služby a o niektorých veterinárnych opatreniach (veterinárny poriadok)
100/1952 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
101/1952 Zb. Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia
102/1952 Zb. Nariadenie o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva
103/1952 Zb. Nariadenie o zovňajšom označení členov závodnej stráže
104/1952 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
105/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953
106/1952 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu)
107/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení
108/1952 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych
109/1952 Zb. Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov
110/1952 Zb. Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch