80/1951 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80.
Vládne nariadenie
zo dňa 2. októbra 1951
o organizačných zmenách na vysokých školách.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1)
Vysoká škola strojnícka v Ostrave sa slučuje s Vysokou školou banskou v Ostrave vo Vysokú školu banskú v Ostrave.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakulty banícku, hutnícku a banského strojníctva.
§ 2.
(1)
Zriaďuje sa Vysoká škola staviteľstva v Brne.
(2)
Táto vysoká škola sa delí na fakultu inžinierskeho staviteľstva a na fakultu architektúry a pozemného staviteľstva.
§ 3.
Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe sa rozdeľuje na fakultu filozoficko-historickú a na fakultu filologickú.
§ 4.
(1)
Názov Vysokej školy pôdohospodárskej v Brne sa mení a zneje: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Brne“.
(2)
Názov Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach sa mení a zneje: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Košiciach“.
(3)
Tieto vysoké školy sa delia na fakultu poľnohospodársku a na fakultu lesnícku.
§ 5.
Názov Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave sa mení a zneje: „Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave“.
§ 6.
(1)
České vysoké učenie technické v Prahe sa delí na tieto fakulty:
inžinierskeho staviteľstva,
architektúry a pozemného staviteľstva,
strojnícku,
elektrotechnickú,
chemickú,
poľnohospodársku a lesnícku,
špeciálnych náuk a
hospodárskych vied.
(2)
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave sa delí na tieto fakulty:
inžinierskeho staviteľstva,
architektúry a pozemného staviteľstva,
strojnícku,
elektrotechnickú,
chemickú a
banícku.
(3)
Akadémia múzických umení v Prahe sa delí na tieto fakulty:
hudobnú,
divadelnú a
filmovú.
(4)
Janáčkova akadémia múzických umení v Brne a Vysoká škola múzických umení v Bratislave sa delí na fakultu hudobnú a na fakultu divadelnú.
§ 7.
Minister školstva, vied a umení určí po dohode so zúčastnenými členmi vlády pre jednotlivé vysoké školy (fakulty) takú špecializáciu štúdia, aby vychovávaly typy odborníkov, akí sú potrební pre hospodársku, politickú a kultúrnu výstavbu štátu.
§ 8.
Zrušuje sa Vysoká škola technická Dr. Eduarda Beneša v Brne a Pobočka lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, zriadená v Hradci Královej.
§ 9.
Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú odo dňa opatrenia za urobené podľa tohto nariadenia.
§ 10.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

za ministra Dr. Nejedlého