62/1951 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62.
Vládne nariadenie
zo dňa 10. júla 1951
o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 3 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (vyhláška č. 107/1950 Sb.), podľa § 5 ods. 3 dekrétu prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnení niektorých podnikov priemyslu potravinárskeho, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (vyhláška č. 109/1950 Sb.) a podľa § 5 ods. 6 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnení v stavebníctve, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (vyhláška č. 59/1951 Sb.):
§ 1.
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce z práv viaznúcich na majetku, ktorý bol spolu s podnikom preto znárodnený, že slúžil alebo bol určený jeho prevádzke, hoci patril niekomu inému než vlastníkovi podniku.
(2)
Záväzkami podľa odseku 1 sa rozumejú záložné práva, vecné bremená a iné závady, viaznúce na znárodnenom majetku v deň znárodnenia.
§ 2.
(1)
Národný podnik, do ktorého sa začleňuje majetok podľa § 1 ods. 1, vstupuje dňom jeho prevzatia do záväzkov, ktoré vyplývajú z práv na ňom viaznúcich, s výnimkou záväzkov,
a)
podľa ktorých má majetok alebo jeho časť prejsť na tretiu osobu,
b)
ktoré vyplývajú z práva predkupného,
c)
ktoré vyplývajú z práva záložného viaznúceho na majetku, ktorý je určený na to, aby ho podnik natrvalo užíval,
d)
ktoré vyplývajú z práv, výkonom ktorých by bola ohrozená prevádzka alebo plnenie plánovaných úloh národného podniku,
e)
ktoré vyplývajú z práv zabezpečených pre bývalého vlastníka znárodneného podniku alebo pre spoločníka spoločnosti akéhokoľvek druhu, ktorá bola vlastníkom znárodneného podniku alebo pre osoby im blízke,
f)
ktoré vyplývajú z právnych úkonov urobených v úmysle poškodiť alebo sťažiť znárodnenie alebo zavliecť majetkové hodnoty v čase predchádzajúcom znárodneniu, pre ktoré primerane platia predpisy o odporovateľných úkonoch vlastníka znárodneného podniku.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na prípady, v ktorých vláda povolí výnimku na návrh kompetentného ministra urobený po dohode s ministrom financií.
(3)
O tom, či ide o záväzky podľa odseku 1 písm. d), rozhodne na návrh národného podniku jeho nadriadený orgán.
§ 3.
Národný podnik vstupuje do záväzkov podľa tohto nariadenia v rozsahu obmedzenom hodnotou majetku doň začleneného, na ktorom viaznu práva záväzkom zodpovedajúce; hodnotou majetku sa rozumie všeobecná cena majetku ku dňu znárodnenia. Ak záväzok je zároveň zabezpečený na inom majetku, vstupuje národný podnik len do časti záväzku určenej pomerom hodnôt majetku začleneného a ostatného. Ak je začlenený majetok predlžený záväzkami vyplývajúcimi z práv na ňom viaznúcimi, do ktorých podnik podľa tohto nariadenia vstupuje, platia primerane ustanovenia § 5a dekrétov č. 100/1945 Sb. a č. 101/1945 Sb. a § 6 zákona č. 121/1948 Sb., v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.
§ 4.
Kompetentný minister po dohode s ministrom financií upraví smernicami vymáhanie toho, čo národný podnik už plnil zo záväzku, do ktorého podľa tohto nariadenia nevstupuje.
§ 5.
Ustanovenia tohto nariadenia platia primerane, ak bol majetok uvedený v § 1 ods. 1 sverený do správy orgánom v odbore ministrov ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, potravinárskeho priemyslu alebo stavebného priemyslu alebo ak bol prevedený do právomoci iného ministra alebo sverený do správy komunálnym podnikom alebo ponechaný iným právnickým osobám. Ak bol taký majetok ponechaný iným právnickým osobám, je nadriadeným orgánom v smysle § 2 ods. 3 kompetentné ministerstvo.
§ 6.
Kompetentným ministrom (ministerstvom) podľa tohto nariadenia je minister (ministerstvo), do odboru pôsobnosti ktorého patrí národný podnik alebo komunálny podnik alebo iná právnická osoba alebo orgán vstupujúci do záväzkov, ktoré viaznu na majetku do nich začlenenom, im sverenom alebo prenechanom.
§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27.októbra 1945; vykonajú ho ministri ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, potravinárskeho priemyslu, stavebného priemyslu a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Vládne nariadenie č. 97/1952 Sb. nadobúda účinnosť 1. júlom 1952.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Ing. Jankovcová v. r.