Predpis bol zrušený predpisom 27/1954 Zb.

18/1951 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1951 do 01.06.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18.
Zákon
zo dňa 9. marca 1951
o povolávaní náhradníkov poslancov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Ustanovenia § 44 zákona č. 75/1948 Sb., o voľbách do Národného shromaždenia, v znení zákona č. 204/1948 Sb., sa menia a znejú:
㤠44.
Nastupovanie náhradníkov.
(1)
Ak sa uprázdni mandát, povolá Ministerstvo vnútra na návrh volebnej skupiny náhradníka z osôb uvedených na jej kandidátnych listinách v tej istej volebnej oblasti.
(2)
Ak niet náhradníka tej istej volebnej skupiny, zostáva mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.
(3)
Ministerstvo vnútra vyhlási povolanie náhradníka v úradnom liste a vydá povolanému osvedčenie oprávňujúce na vstup do Národného shromaždenia.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.