Chronologický register predpisov ročníka 1951

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve
2/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
3/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich
4/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev
5/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
6/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby
7/1951 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií
8/1951 Zb. Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
9/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií
10/1951 Zb. Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948
11/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o premávke na verejných cestách
12/1951 Zb. Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
13/1951 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
14/1951 Zb. Nariadenie o odmenách funkcionárov národných výborov
15/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu
16/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu
17/1951 Zb. Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby
18/1951 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov
19/1951 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
20/1951 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice
21/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov
22/1951 Zb. Nariadenie o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem
23/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují
24/1951 Zb. Nariadenie o lekároch
25/1951 Zb. Nariadenie o dentistoch
26/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch
27/1951 Zb. Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie
28/1951 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
29/1951 Zb. Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
30/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”
31/1951 Zb. Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
32/1951 Zb. Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru
33/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu
34/1951 Zb. Nariadenie o sberných surovinách
35/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov
36/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
37/1951 Zb. Nariadenie o vybudovaní a prevádzke dráh
38/1951 Zb. Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe
39/1951 Zb. Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa
40/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri
41/1951 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”
42/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951
43/1951 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu
44/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce
45/1951 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii
46/1951 Zb. Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád
47/1951 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
48/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce
49/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia
50/1951 Zb. Nariadenie o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951
52/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe
53/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku
54/1951 Zb. Vládne nariadenie o územných zmenách v Karlovarskom kraji
55/1951 Zb. Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu
56/1951 Zb. Nariadenie o plaveckých knižkách
57/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl
58/1951 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve
59/1951 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o znárodnení v stavebníctve
60/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu
61/1951 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory
62/1951 Zb. Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku
63/1951 Zb. Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami
64/1951 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov
65/1951 Zb. Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy
66/1951 Zb. Zákon o odbornej správe lesov
67/1951 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci
68/1951 Zb. Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach
69/1951 Zb. Zákon o ochrane štátnych hraníc
70/1951 Zb. Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň
71/1951 Zb. Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948
72/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov
73/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
74/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva
75/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva
76/1951 Zb. Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú
77/1951 Zb. Nariadenie o stredných zdravotníckych pracovníkoch
78/1951 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
79/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov
80/1951 Zb. Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách
81/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS)
82/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štátnych majetkov
83/1951 Zb. Nariadenie o organizácii strojných a traktorových staníc
84/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku
85/1951 Zb. Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
86/1951 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1952
87/1951 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951
88/1951 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
89/1951 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa pripojujú niektoré obce k Českým Budějoviciam
90/1951 Zb. Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve
91/1951 Zb. Nariadenie o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany
92/1951 Zb. Zákon o brannej výchove
93/1951 Zb. Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
94/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania
95/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho
96/1951 Zb. Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
97/1951 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
98/1951 Zb. Nariadenie o zrušení štátnych záložní
99/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany
100/1951 Zb. Nariadenie o registri trestov
101/1951 Zb. Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí
102/1951 Zb. Zákon o prebudovaní národného poistenia
103/1951 Zb. Zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
104/1951 Zb. Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
105/1951 Zb. Zákon o správnych poplatkoch
106/1951 Zb. Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
107/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
108/1951 Zb. Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie
109/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štatistickej služby
110/1951 Zb. Zákon o štátnych pracovných zálohách
111/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi
112/1951 Zb. Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti
113/1951 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
114/1951 Zb. Zákon o advokácii
115/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskými poradňami (advokátska tarifa)
116/1951 Zb. Zákon o štátnom notárstve
117/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve
118/1951 Zb. Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
119/1951 Zb. Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov
120/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov
121/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v referátoch národných výborov
122/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy
123/1951 Zb. Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy
124/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva
125/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí
126/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
127/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady
128/1951 Zb. Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl
129/1951 Zb. Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
130/1951 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v zákone č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách