92/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92.
Vyhláška ministerstiev
zdvavotníctva a spravodlivosti
zo dňa 8. júna 1950
o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov.
Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti vyhlasujú podľa § 3 ods. 4 nariadenia č. 240/1897 r. z., o zriaďovaní štátnych ústavov pre skúmanie potravín a predmetov potreby druhu uvedeného v zákone č. 89/1897 r. z.:
Dňom 1. júna 1950 prestaly pôsobiť štátne veterinárne vyšetrovacie ústavy v Brne, Českých Budejoviciach, Jihlave, Plzni, Hradci Královom, Karlových Varoch, Opave, Liberci a Olomouci, zriadenie ktorých bolo vyhlásené vyhláškami ministrov vnútra a spravodlivosti č. 6/1943 Sb., č. 115/1944 Sb. a č. 7/1945 Sb. (d.n.), ministrov zdravotníctva a spravodlivosti č. 103/1948 Sb., č. 104/1948 Sb. a č. 105/1948 Sb., všetko v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 38/1949 Sb., a vyhláškami ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 26/1949 Sb. a č. 78/1949 Sb. Pôsobnosť týchto ústavov v odbore skúmania poživatín vykonávajú naďalej pobočky Štátneho zdravotníckeho ústavu zriadené v sídlach doterajších veterinárnych vyšetrovacích ústavov.
Dr. Rais. v. r.

Plojhar v. r.