82/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82.
Nariadenie ministra financií
zo dňa 27. júna 1950
o zrušení predpisov o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel.
Minister financií nariaďuje podľa § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov (ďalej len „zákon“):
§ 1.
(1)
Ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona, ktorými sa zrušujú predpisy o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel nadobúdajú účinnosť dňom 3. júla 1950.
(2)
Týmto dňom strácajú účinnosť, s výhradou ustanovenia § 11 ods. 3 zákona, najmä:
a)
colný a monopolný poriadok,
c)
zák. čl. XI/1868, o soľnom dôchodku, a všetky predpisy o soľnom monopole platné dosiaľ na Slovensku,
d)
zák. čl. XIV/1868, o tabakovom dôchodku, a všetky predpisy o tabakovom monopole platné dosiaľ na Slovensku,
e)
zákon č. 414/1919 Sb., ktorým sa zavádza monopol výbušných látok,
f)
zákon č. 74/1920 Sb., ktorým sa mení licenčný poplatok z dovezeného tabaku a tabakových tovarov,
g)
zákon č. 326/1921 Sb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o soľnom monopole,
h)
ustanovenie § 1 vládneho nariadenia č. 206/1924 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne, pokiaľ sa za podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia vyhlasuje „Tabaková režia“,
ch)
ustanovenie § 87 ods. 1 č. 24 colného zákona č. 114/1927 Sb. a § 171 a časť I prílohy A vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon,
i)
zákon č. 270/1937 Sb., ktorým sa upravuje štátny monopol umelých sladidiel,
j)
ustanovenia §§ 92 až 96 zákona č. 30/1946 Sb., o novej úprave československého práva v odbore nepriamych daní a štátnych finančných monopolov,
k)
ustanovenie § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov, pokiaľ z dosahu zákona vylučuje obchodnú činnosť prevádzanú štátnymi finančnými monopolmi tabakovým, soľným, výbušných látok a umelých sladidiel,
l)
ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom, pokiaľ sa ním z činnosti Veľkodistribučného podniku vylučujú predmety štátnych finančných monopolov tabakového, soľného, výbušných látok a umelých sladidiel.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Kabeš v. r.