81/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. júna 1950
o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 3 a 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
Dňom 1. septembra 1950 sa zriaďuje
1.
Vysoká škola strojná v Ostrave,
2.
Vysoká škola strojná a elektrotechnická v Plzni a
3.
Vysoká škola chemická v Pardubiciach.
§ 2.
Na čele každej tejto vysokej školy je dekan a fakultná rada. Dekan zodpovedá ministrovi školstva, vied a umení. Pre správu vysokej školy sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).
§ 3.
(1)
Zrušujú sa
1.
Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,
2.
lekárnické štúdium pričlenené Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a
3.
oddelenie zememeračského inžinierstva Vysokej školy špeciálnych náuk Českého vysokého učenia technického v Prahe.
(2)
Minister školstva, vied a umení urobí opatrenie, aby doterajší poslucháči fakulty (štúdií), ktorá sa podľa tohto nariadenia ruší, mohli dokončiť začaté štúdiá poprípade i na inej vysokej škole (fakulte).
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

za ministra Dr.Nejedlého