79/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
Vládne nariadenie
zo dňa 20. júna 1950
o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):
§ 1.
Ak je to potrebné na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom alebo výhrevnou parou, môže Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s patričnými ústrednými úradmi a s jednotnou odborovou organizáciou vyhláškou v príslušnom úradnom liste upraviť v medziach zákonných predpisov o dĺžke pracovného času v hospodárskom podnikaní všeobecne alebo pre jednotlivé hospodárske odvetvia, poprípade oblasti, rozvrhnutie denného a týždenného pracovného času.
§ 2.
Pokiaľ to určí vyhláška (§ 1), môžu krajské národné výbory uložiť osobám zodpovedným za správu závodu, aby presunuly pravidelný pracovný čas na iný denný alebo nočný čas alebo na dni pracovného pokoja.
§ 3.
Ak treba v dôsledku úpravy podľa § 1 alebo opatrenia podľa § 2 prechodne pracovať v čase nočnom, môžu byť po tento čas zamestnávané pri nočnej práci aj ženy staršie 18 rokov. Ak z toho istého dôvodu treba pracovať v sobotu popoludní, môžu byť toho dňa po 14. hodine zamestnávané ženy i v továrenských závodoch.
§ 4.
Znenie vyhlášky podľa § 1, poprípade aj opatrenie krajského národného výboru podľa § 2, musí sa vyvesiť v závodoch na voľne prístupnom mieste tak, aby sa každý zamestnanec mohol soznámiť s ich obsahom.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stratí ju dňom 31. decembra 1953. Vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Erban v. r.