Predpis bol zrušený predpisom 54/1956 Zb.

71/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1955 do 31.12.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71.
Vládne nariadenie
zo dňa 30. mája 1950,
ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovského zákona) (ďalej len „zákon“):
§ 4.
(2)
Pracovné triedy II a III sa považujú s hľadiska ustanovení odseku 1 za rovnako vysoké pracovné triedy. To isté platí obdobne o pracovných triedach IV a V a o pracovných triedach VI a VII.
Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.