52/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52.
Vyhláška ministra práce a sociálnej starostlivosti
zo dňa 27. mája 1950,
ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe.
Minister práce a sociálnej starostlivosti určuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe:
Dňom 1. júla 1951 nadobúdajú účinnosť tieto presuny pôsobnosti vo verejnej správe, uvedené v prílohe A vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb.:
Pol. V odbore štátnej správy sa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
2 zúčastnených ústredných úradov družstiev zák. č. 187/1948 Sb. § 11 Zrušovanie družstiev v kraji z úradnej moci.
3 vl. nar. č. 259/1939 Sb. § 25 Slučovanie družstiev a prevod závodov družstiev v kraji pri ich reorganizácii v súčinnosti s Ústrednou radou družstiev (neprenáša sa pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti).
71 Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti a ostatných zúčastnených ústredných úradov všeobecne prospešných bytových sdružení zák. č. 242/1910 r. z. stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)zák. č. 98/1919 Sb.zák. č. 41/1947 Sb. § 12 čl. 28 a 30 ods. 1 písm. e)§ 1 ods. 3§ 42 ods. 2 Priznávanie a odnímanie charakteru všeobecnej prospešnosti bytovým sdruženiam a schvaľovanie zmien stanov.
74 štát. podpôr na obytné stavby zák. č. 41/1947 Sb. Všetka pôsobnosť ústredných úradov pri vykonávaní tohto zákona.
85 Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti podporovacích fondov zák. č. 98/1948 Sb. § 29 ods. 1. Uznávanie zaopatrovacích zariadení za podporovacie fondy, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
86 § 29 ods. 2 a § 23 Dozor nad podporovacími fondami, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
87 § 30 ods. 2 Schvaľovanie zmien stanov, premena a vymenúvanie správnych orgánov zaopatrovacích zariadení, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
316 Ministerstva techniky a Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti stavebnej obnovy zák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 115/1947 Sb. §§ 19 až 25 Všetka pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obnovu priznaná v uvedených ustanoveniach zákona ústredným úradom.
Erban v. r.