46/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 18. mája 1950
o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.
Minister financií vyhlasuje po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:
Dňom 19. mája 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:
ex 108a)2 rum; 125; ex 127 kakaová hmota, čokoláda v tehlách a tabuľkách a čokoládová poleva - a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.
K týmto štátom pristupuje od 19. mája 1950 aj Dominikánska republika.
Kabeš v. r.