42/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 28. apríla 1950
o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.
Minister financií vyhlasuje po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:
Dňom 30. apríla 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojené k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:
ex Poznámka k sadz. čís. 131 a ex Poznámka 2 k sadz. čís. 132 sušené mlieko; 458b); 459a)-e); ex 460 skalné vrtáky s hrotom z tvrdého kovu; 470a), b); ex 484 ložiská guľkové a valčekové; ex Poznámka k sadz. čís. 530 odstredivky na mlieko, ak váži kus viac než 300 kg; ex 538a) chladiace zariadenie absorpčného systému - a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.
Kabeš v. r.