40/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40.
Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 5. apríla 1950
o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva.
Minister vnútra ustanovuje podľa § 3 dekrétu č. 33/1945 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti:
§ 1.
(1)
Osoby nemeckej národnosti, ktoré stratily podľa § 1 dekrétu č. 33/1945 Sb. československé štátne občianstvo a bývajú trvalo na území Československej republiky, môžu v konečnej lehote od 1. mája 1950 do 31. októbra 1950 žiadať na okresnom národnom výbore svojho bydliska o jeho vrátenie.
(2)
Žiadosť môžu podať aj osoby, žiadosti ktorých boly podľa § 1 ods. 3 alebo 4, § 2, § 3 alebo § 4 citovaného dekrétu zamietnuté alebo odmietnuté, poprípade žiadosti ktorých neboly dosiaľ z akéhokoľvek dôvodu vybavené.
§ 2.
O žiadostiach o vrátenie československého štátneho občianstva, podaných v čase od 1. decembra 1949 do 30. apríla 1950, platí, že boly podané v lehote určenej v § 1.
§ 3.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1950.
Nosek v. r.