4/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.01.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 4. januára 1950
o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948.
Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísaná v Prahe dňa 25. apríla 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou č. 163/1948 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným zhromaždením a dňa 22. decembra 1948 ratifikovaná prezidentom republiky.
Ratifikačné listiny boly vymenené v Sofii dňa 14. septembra 1949 a týmto dňom nadobudla dohoda podľa ustanovenia svojho článku 7 medzinárodnú účinnosť.
Dr. Clementis v. r.