34/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
Nariadenie ministra dopravy
zo dňa 27. marca 1950
o scudzovaní cestných motorových vozidiel, používaných na živnostenskú dopravu.
Minister dopravy nariaďuje podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):
§ 1.
(1)
Aby sa zaistilo plnenie úloh päťročného plánu, môžu sa autobusy, autokary, osobné i nákladné automobily, používané na živnostenskú dopravu osôb alebo nákladov (ďalej len „vozidlá“), scudzovať (dobrovoľne i v nútených dražbách) len po predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru, príslušného podľa stanovišťa vozidla. Toto ustanovenie nevzťahuje sa na vozidlá Československej automobilovej dopravy, národného podniku, a komunálnych podnikov.
(2)
V žiadosti o súhlas na scudzenie uvedie vlastník vozidla jeho stručný opis, poznávaciu značku a miesto, kde možno vozidlo obzrieť.
§ 2.
(1)
Ak udelí okresný národný výbor súhlas na scudzenie vozidla, určí zpravidla toho, kto je oprávnený vozidlo nadobudnúť; inému nesmie potom byť vozidlo scudzené.
(2)
Pri určovaní oprávneného nadobúdateľa treba dbať na to, aby bolo postarané o účelné a hospodárne využitie vozidla. Ak vozidlo slúžilo prevažne potrebám určitého hospodárskeho odvetvia, treba zaviazať nadobúdateľa, že tieto potreby bude uspokojovať aspoň v doterajšom rozsahu.
(3)
Ako oprávneného nadobúdateľa určí okresný národný výbor predovšetkým Československú automobilovú dopravu, národný podnik, alebo komunálny podnik v obvode príslušného okresu, ktorý prevádza ten druh verejnej dopravy, pre ktorý možno vozidlo používať. Ak nemajú tieto podniky záujem o vozidlo alebo ak nevyhlásia záväzne, že budú uspokojovať dopravné potreby tak, ako je uvedené v odseku 2, určí sa ako oprávnený iný nadobúdateľ (štátna správa, štátny, národný, komunálny alebo družstevný podnik).
§ 3.
Ak nemá štátna správa alebo podniky uvedené § 2 ods. 3 vete druhej o vozidlo záujem, môže okresný národný výbor udeliť súhlas na jeho scudzenie, bez toho, že by určil oprávneného nadobúdateľa.
§ 4.
Kto koná proti ustanoveniam tohto nariadenia alebo ich obchádza, potresce sa okresným národným výborom - ak nejde o čin trestný súdne - pokutou do 250 000 Kčs alebo trestom väzenia (zatvorenia) do 6 mesiacov. Pre prípad nevymožiteľnosti vymeria sa zároveň náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia, najviac do 6 mesiacov.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Petr v. r.