28/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
Zákon
zo dňa 22. februára 1950
o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
K dôchodkom z národného poistenia, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1949, sa poskytne z prostriedkov tohto poistenia jednorázový mimoriadny prídavok, a to
1.
k dôchodkom invalidnému a starobnému a k dôchodku úrazovému, ak je úrazom zárobková schopnosť snížená aspoň o 50 %, k dôchodku manželky, ak nežije vo spoločnej domácnosti s manželom, ďalej k dôchodkom vdovy, vdovca a družky, ako aj k dôchodku sociálnemu v sume 500 Kčs;
2.
k dôchodkom sirôt, rodičov a iných pozostalých a k sociálnemu dôchodku sirôt v sume 300 Kčs;
3.
k výchovnému v sume 150 Kčs.
§ 2.
K zaopatrovacím požitkom podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1949, sa poskytne jednorázový mimoriadny prídavok, a to
1.
k zaopatrovacím požitkom invalida, ktorému bol priznaný ošetrovací alebo slepecký príplatok, v sume 750 Kčs;
2.
k zaopatrovacím požitkom iného invalida, ktorého zárobková schopnosť je podľa uvedeného zákona snížená aspoň o 45 %, ako aj k zaopatrovacím požitkom vdovy, vdovca a družky v sume 500 Kčs;
3.
k zaopatrovacím požitkom sirôt, rodičov a iných pozostalých v sume 300 Kčs;
4.
k príplatku na každé dieťa v sume 150 Kčs.
§ 3.
(1)
Jednorázový mimoriadny prídavok nenáleží
1.
požívateľom odpočivných alebo zaopatrovacích platov poskytovaných z verejných prostriedkov;
2.
osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky (zaopatrovacie požitky) do cudziny;
3.
osobám, ktoré majú ako zamestnanci (učni) nárok na vianočný príspevok za rok 1949.
(2)
Pri súbehu dôchodku podľa zákona o národnom poistení so zaopatrovacími požitkami podľa zákona č. 164/1946 Sb. náleží vždy len prídavok k dôchodku z národného poistenia. Ak sa sbieha niekoľko dôchodkov z národného poistenia, náleží len prídavok najvyšší; to platí obdobne aj pri súbehu niekoľkých zaopatrovacích požitkov podľa zákona č. 164/1946 Sb.
§ 4.
Prídavky podľa tohto zákona sú oslobodené od dane zo mzdy.
§ 5.
Neprávom prijaté prídavky môže ich platiaci odpočítať od dávok, na ktoré má príjemca voči nemu nárok.
§ 6.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1949; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.