26/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.03.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26.
Zákon
zo dňa 22. februára 1950,
ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Ustanovenia § 19 zákona č. 168/1949 Sb., o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945, sa menia a znejú:
„(1)
Za 6% dlhopisy složené na výkup podľa § 18 ods. 1 vydá Poštová sporiteľňa:
a)
za každých 50 Ł menovitej hodnoty 6% dlhopisov anglickej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 7000 menovitej hodnoty 31% sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950;
b)
za každých 10 Ł (alebo 1.242,137 zlatých frankov z roku 1928) menovitej hodnoty 6% dlhopisov francúzskej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 1511 menovitej hodnoty 31% sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950.
(2)
6% dlhopisy francúzskej tranše patriace tomu istému majiteľovi sa pre výkup podľa tohto zákona spočítajú. Zvyšky nedosahujúce 1000 Kčs sa vyplatia v hotovosti.
(3)
Zároveň s plneniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa vyplatí v hotovosti 31,2% úrok za čas od 1. decembra 1948 do 15. februára 1949, a to:
a)
Kčs 51.- na každých 50 Ł menovitej hodnoty 6% dlhopisov anglickej tranše,
b)
Kčs 11.- na každých 10 Ł menovitej hodnoty 6% dlhopisov francúzskej tranše.
(4)
Za každý chýbajúci kupón 6% dlhopisov so sročnosťou 1. júna 1949 alebo so sročnosťou neskoršou je vlastník povinný doplatiť:
a)
Kčs 210.- za každú Ł 1,10,- výplatnej hodnoty kupónov anglickej tranše,
b)
Kčs 86.- za každú Ł 0,6,- výplatnej hodnoty kupónov francúzskej tranše.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.