25/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25.
Zákon
zo dňa 22. februára 1950,
ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Lehota na podanie žiadostí o udelenie československého štátneho občianstva podľa §§ 1 a 2 zákona č. 74/1946 Sb., o udelení štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti, ktorá bola predĺžená zákonom č. 107/1948 Sb., sa predlžuje do 31. decembra 1950.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.