206/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1950 do 31.12.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
Nariadenie ministra financií
zo dňa 23. decembra 1950,
ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov.
Minister financií nariaďuje po dohode s ministrami vnútra, informácií a osvety, ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, dopravy, stavebného priemyslu, pôšt, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu podľa § 22 ods. 1 zákona č. 104/1950 Sb., o financovaní národných a komunálnych podnikov:
§ 1.
(1)
Ustanovenie § 6 zákona č. 104/1950 Sb. nadobúda účinnosť pre všetky národné a komunálne podniky dňom 1. januára 1950.
(2)
Ustanovenia §§ 4, 5 a 7, §§ 9 až 11 a § 21 nadobúdajú účinnosť
pre národné podniky v odbore ministerstiev dopravy a pôšt dňom 1. januára 1950,
pre národné podniky v odbore Ministerstva informácií a osvety s výnimkou národných podnikov polygrafického priemyslu, ďalej pre národné podniky v odbore ministerstiev ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, stavebného priemyslu, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu, ako aj pre komunálne podniky dňom 1. januára 1951.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.