204/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
Vládne nariadenie
zo dňa 19. decembra 1950
o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):
§ 1.
(1)
Ústredný sväz priemyslu pre Čechy a Moravu (ďalej len „Sväz“) a jeho hospodárske skupiny sa zrušujú dňom 31. decembra 1950.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre Hospodársku skupinu vodární; táto skupina sa dňom 31. decembra 1950 stáva samostatnou aj v odbore spolkového práva.
§ 2.
(1)
Minister priemyslu určí, ktorým dňom vstupuje Sväz do likvidácie.
(2)
Likvidáciu Sväzu vykoná likvidačná komisia, predsedu ktorej, jeho zástupcu a členov vymenúva minister priemyslu. Po čas likvidácie prislúcha likvidačnej komisii pôsobnosť predsedníctva Sväzu, pokiaľ je v súlade s účelom likvidácie. Predsedovi likvidačnej komisie a jeho zástupcovi prislúcha právomoc predsedu a námestníka predsedu Sväzu.
(3)
Likvidačná komisia podlieha dozoru ministrov priemyslu a financií a je povinná dbať na ich smernice a pokyny.
(4)
Ukončenie likvidácie Sväzu vyhlási Ministerstvo priemyslu po dohode so zúčastnenými ministerstvami v úradnom liste.
§ 3.
(1)
Minister priemyslu po dohode s ministrom financií môže vyňať z likvidačnej podstaty Sväzu jednotlivé majetkové kusy, majetkové súbory alebo práva; tieto majetkové kusy, majetkové súbory a práva sú odo dňa vyňatia národným majetkom.
(2)
Minister priemyslu po dohode s ministrom financií môže podľa predpisov, ktoré mu prislúcha vykonávať, začleniť národný majetok podľa odseku 1 do podnikov alebo ho sveriť do správy orgánom. Minister priemyslu po dohode s ministrom financií môže tento majetok aj začleniť do podniku alebo sveriť do správy orgánu v odbore iného ministra, a to po dohode s týmto ministrom.
(3)
Minister priemyslu určí po dohode s ministrom financií, poprípade aj po dohode s iným kompetentným ministrom, ktoré záväzky náležiace k majetku, o ktorom bolo urobené opatrenie podľa odseku 2, prechádzajú s týmto majetkom; tieto záväzky prechádzajú dňom prevzatia majetku a na ich prechod nie je potrebné privolenie veriteľa.
§ 4.
Likvidačný zvyšok Sväzu pripadá štátu.
§ 5.
Kompetentný minister urobí o majetku a záväzkoch zrušených hospodárskych skupín opatrenie podľa obdoby a za podmienok § 3.
§ 6.
Povinnosť platiť príspevky, ktorá vyplýva z organizačnej príslušnosti ku Sväzu a hospodárskym skupinám, zaniká dňom 30. septembra 1950. Toto ustanovenie neplatí pre povinnosť, ktorá vyplýva z organizačnej príslušnosti k Hospodárskej skupine vodární.
§ 7.
Ministerstvo priemyslu po dohode so zúčastnenými ministerstvami vyhlási v úradnom liste, ktoré z úloh, obstarávaných dosiaľ Sväzom, budú naďalej vykonávané, a ktoré orgány, organizácie alebo podniky ich budú vykonávať; rovnaké opatrenie urobí kompetentné ministerstvo, pokiaľ ide o úlohy ním určené, ktoré dosiaľ obstarávaly jednotlivé hospodárske skupiny.
§ 8.
O kompetencii ministra a ministerstva podľa §§ 5 a 7 rozhoduje odbor podnikov sdružených v hospodárskej skupine, o majetok a záväzky ktorej ide.
§ 9.
Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia predo dňom začiatku jeho účinnosti sa odo dňa opatrenia pokladajú za urobené podľa tohto nariadenia.
§ 10.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri priemyslu, výživy, techniky, informácií a osvety, financií a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Ing. Jankovcová v. r.