Predpis bol zrušený predpisom 135/1961 Zb.

2/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.1950 do 06.12.1961

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
Nariadenie ministra techniky
zo dňa 31. decembra 1949
o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest.
Minister techniky nariaďuje po dohode s ministrom vnútra podľa § 6 ods. 1 zákona č. 147/1949 Sb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách:
§ 1
(1)
Okresnému národnému výboru prislúcha správa všetkých štátnych ciest v jeho obvode (pokiaľ nie je sverená krajskému národnému výboru podľa § 2), ako aj ich údržba v rozsahu podľa odseku 3.
(2)
Správou podľa odseku 1 sa rozumejú najmä
a)
rozpočtové veci a hospodárenie s úvermi,
b)
dozor na dodržovanie predpisov na ochranu ciest (s výnimkou ich príslušenstiev),
c)
povoľovanie a evidencia cudzích zariadení v cestnom telese s výnimkou zariadení budovaných podľa § 90 zákona o obrane štátu,
d)
zastupovanie štátnej cestnej správy na konaniach, pri ktorých je táto správa stranou, pokiaľ si zastupovanie nevyhradí krajský národný výbor,
e)
získavanie a podávanie zpráv o schodnosti ciest,
f)
sčítanie cestnej dopravy,
g)
evidencia a štatistika štátnych ciest (s výnimkou ich príslušenstiev),
h)
evidencia práv a záväzkov týkajúcich sa štátnych ciest a
i)
podávanie námetov, návrhov a vyjadrení vo veciach ciest.
(3)
Z údržby náleží okresnému národnému výboru starostlivosť o náležitý stav ciest a ich súčiastok, pokiaľ príslušné práce nie sú investičnej povahy a pokiaľ ich vykonávajú cestné orgány pridelené okresnému národnému výboru (cestári) bez použitia cestných strojov a motorových vozidiel; sú to najmä
a)
starostlivosť o riadny stav ciest a predovšetkým o ich dobrú schodnosť,
b)
udržovanie a umiesťovanie dopravných značiek a
c)
starostlivosť o stromovie pri cestách.
§ 2
(1)
Krajskému národnému výboru prislúcha vo veciach štátnych ciest v jeho obvode
a)
správa a údržba, pokiaľ sú uvedené v odseku 2,
b)
činnosť týkajúca sa vedenia,
c)
činnosť dozorná,
d)
činnosť investičná.
(2)
Do správy a údržby náležia
a)
veci rozpočtové a hospodárenie s úvermi, pokiaľ sa týkajú pôsobnosti uvedenej v tomto odseku,
b)
údržba ciest,
c)
správa, údržba a periodické prehliadky mostov,
d)
správa a údržba príslušenstiev štátnych ciest, najmä zariadenie štátnej cestnej správy,
e)
dopravné a bezpečnostné veci, pokiaľ náležia do rezortu Ministerstva techniky,
f)
určenie technických podmienok na prepravu mimoriadne ťažkých a rozmerných bremien po cestách a mostoch,
g)
zastupovanie štátnej cestnej správy na konaniach, pri ktorých je táto správa stranou, pokiaľ si krajský národný výbor vyhradí toto zastupovanie,
h)
sústreďovanie zpráv o schodnosti ciest,
i)
evidencia a štatistika štátnych ciest a mostov a
j)
rozhodovanie v druhej stolici vo veciach, o ktorých rozhodol v prvej stolici okresný národný výbor.
(3)
Do činnosti týkajúcej sa vedenia náleží najmä
a)
organizácia štátnej cestnej služby,
b)
spolupôsobenie pri riešení cestnej siete s celoštátneho hľadiska pre územné plány krajov a pre sceľovanie pozemkov, ako aj pri navrhovaní iných technických diel,
c)
sostavovanie návrhu plánu stavieb cestných a mostných a kontrola plnenia schváleného plánu,
d)
sostavenie návrhu plánu finančného a plánu hmotného zásobovania v odbore stavieb cestných a mostných a kontrola plnenia schválených plánov,
e)
rozpočtovanie údržby ciest a mostov a
f)
dispozícia so zariadením štátnej cestnej správy.
(4)
Do činnosti dozornej náleží najmä dozor na výkon cestnej služby a hospodárenie s úvermi okresných národných výborov.
(5)
Do činnosti investičnej náleží najmä
a)
navrhovanie cestných a mostných stavieb,
b)
vykonávanie a zúčtovanie investičných prác vo vlastnej režii,
c)
zadávanie investičných prác a dohľad na ich vykonávanie a
d)
prejímanie investičných prác.
§ 3
Nedotknuté zostávajú ustanovenia vládneho nariadenia č. 13/1949 Sb., o technických referátoch krajských národných výborov, najmä pokiaľ ide o úlohy, ktoré obstarávajú technické referáty krajských národných výborov v Prahe, Brne a Bratislave pre ostatné krajské národné výbory (§ 2 ods. 4 vládneho nariadenia).
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.