198/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198.
Vládne nariadenie
zo dňa 19. decembra 1950
o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
(1)
Riaditeľstvo štátneho dlhu v Prahe, zriadené zákonom č. 686/1920 Sb., sa zrušuje.
(2)
Jeho pôsobnosť sa prenáša na Štátnu banku československú s výnimkou sústavného účtovania v odbore štátneho dlhu, ktoré sa prevádza na Ministerstvo financií.
§ 2.
(1)
Ústredná štátna pokladnica v Prahe, zriadená nariadením Ministerstva financií č. 65/1919 Sb., a Štátna pokladnica pre Slovensko v Bratislave, zriadená opatrením vydaným podľa § 14 zákona č. 64/1918 Sb., sa zrušujú.
(2)
Ich pôsobnosť sa prevádza na Ministerstvo financií s výnimkou úschovy a s ňou spojenej správy sverených hodnôt, ktorá sa prenáša na Štátnu banku československú.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.