196/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196.
Vládne nariadenie
zo dňa 12.decembra 1950
o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 písm. a) ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1.
(1)
Pôsobnosť ministra (ministerstva) práce a sociálnej starostlivosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine sa prenáša do odboru pôsobnosti ministra (ministerstva) zahraničných vecí.
(2)
Minister (ministerstvo) zahraničných vecí robí všeobecné opatrenia vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine po dohode s ministrami (ministerstvami) práce a sociálnej starostlivosti, financií a národnej bezpečnosti.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 1951; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

za námestníka predsedu vlády

a ministra zahraničných vecí Širokého

Erban v. r.