184/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1950 do 24.07.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950
o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Vydávanie časopisov.
§ 1.
(1)
Poslaním tlače je napomáhať budovateľské úsilie československého ľudu a jeho boj za mier a spolupracovať na jeho výchove k socializmu.
(2)
Vydávanie tlače, t. j. novín, časopisov a iných periodických publikácií (ďalej len „časopisy“) nemôže byť predmetom súkromného podnikania.
§ 2.
Vydávanie a rozširovanie časopisov vedie Ministerstvo informácií a osvety; ak ide o odborné časopisy, po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
§ 3.
(1)
Oprávnenie na vydávanie časopisov možno udeliť:
1.
politickým stranám Národného Frontu,
2.
štátnym orgánom,
3.
jednotnej odborovej organizácii,
4.
vrcholným organizáciám kultúrnym, hospodárskym, záujmovým, sociálnym a telovýchovným.
(2)
Ďalej možno udeliť oprávnenie na vydávanie časopisov národným a komunálnym podnikom, podnikom oprávneným na prevádzanie zahraničného obchodu, ľudovým družstvám a iným právnickým osobám a to len vtedy, ak preukážu, že vydávanie časopisov je potrebné na plnenie ich úloh dôležitého všeobecného záujmu.
(3)
Oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Ministerstvo informácií a osvety; ak ide o odborné časopisy, po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
§ 4.
Ak poruší vydavateľ podmienky, za ktorých mu bolo udelené oprávnenie na vydávanie časopisov, alebo ak sa nespravuje predpismi o vydávaní časopisov, môže mu Ministerstvo informácií a osvety toto oprávnenie odňať.
§ 5.
(1)
Na zriadenie vydavateľského časopiseckého podniku potrebuje vydavateľ ešte osobitné povolenie Ministerstva informácií a osvety.
(2)
Toto povolenie môžu dostať len vydavatelia časopisov, u ktorých sú pre zriadenie vydavateľského podniku predpoklady, zaručujúce riadny výkon tohto povolenia.
(3)
O spôsobe vydávania, vedení a o poslaní časopisu rozhoduje vždy vydavateľ.
§ 6.
Orgány, organizácie a právnické osoby, uvedené v § 3 ods. 1 a 2, ktoré vydávajú v deň začiatku účinnosti tohto zákona časopisy alebo prevádzajú vydavateľský podnik, môžu do 3 mesiacov od uvedeného dňa požiadať o udelenie potrebných oprávnení, inak ich právo vydávať časopis alebo prevádzať vydavateľský podnik zaniká. Do vybavenia žiadosti môžu časopis ďalej vydávať poprípade vydavateľský podnik prevádzať podľa ustanovení tohto zákona.
§ 7.
Zodpovednosť za obsah časopisu, ktorú má dosiaľ zodpovedný zástupca časopisu, prechádza v deň, ktorý určí Ministerstvo informácií a osvety vyhláškou v Úradnom liste, na šéfredaktora alebo osobu poverenú vedením redakcie. V tejto vyhláške určí Ministerstvo informácií a osvety aj podmienky, ktoré osoba poverená vedením redakcie musí splňovať.
§ 8.
Sväz československých novinárov.
(1)
Zabezpečovať riadne plnenie povinností novinárov podľa § 1 sa ukladá Sväzu československých novinárov, ktorý sdružuje všetkých novinárov z povolania. Ako novinár z povolania môže byť činný iba ten, kto bol prijatý za člena Sväzu československých novinárov.
(2)
Predpisy o organizácii Sväzu československých novinárov a jeho činnosti ustanoví organizačný štatút, ktorý vydá minister informácií a osvety nariadením.
(3)
Sväzu československých novinárov prislúcha disciplinárna právomoc nad jeho členmi.
Záverečné ustanovenia.
§ 9.
(1)
Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä zákon č. 6/1863 r. z., o tlači, zák. čl. XIV/1914 o tlači, ako i predpisy ich meniace a doplňujúce a zákon č. 101/1947 Sb., o postavení redaktorov a o Sväzoch novinárov.
(2)
Nedotknuté zostávajú predpisy, podľa ktorých iné úrady alebo orgány vykonávajú pôsobnosť vo veciach periodickej tlače.
§ 10.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.