182/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182.
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950
o zrušení Fondov národnej obnovy.
Národné shromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Fond národnej obnovy v Prahe a Fond národnej obnovy v Bratislave (ďalej len „Fondy“) sa zrušujú dňom 1. júla 1951.
§ 2.
(1)
Minister financií sa splnomocňuje, aby urobil opatrenia o právach a povinnostiach Fondov a iné opatrenia súvisiace so zrušením Fondov a s ich likvidáciou.
(2)
Opatrenia všeobecnej povahy vyhlási Ministerstvo financií v úradnom liste; rovnakým spôsobom vyhlási po dohode s Ministerstvom vnútra opatrenia o prenesení niektorých úloh Fondov na národné výbory a iné orgány verejnej správy.
(3)
Likvidáciu zrušených Fondov vykoná Ministerstvo financií a odvedie likvidačné zvyšky do štátnej pokladnice.
§ 3.
Pre urýchlené vykonávanie opatrení potrebných na zrušenie a na prípravu likvidácie Fondov (§ 2 ods. 1) vymenuje minister financií pre každý z Fondov splnomocnenca. Na splnomocnenca prechádza aj pôsobnosť doterajších orgánov Fondov (§ 3 ods. 2 dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy).
§ 4.
(1)
Fondom neprislúcha náhrada za konfiškovaný majetok, ktorý bol alebo bude sverený orgánom verejnej správy alebo na ne zmluvne prevedený; to isté platí o konfiškovanom majetku, ktorý bol alebo bude úradným výrokom zverený do správy národným a komunálnym podnikom.
(2)
Ministerstvo financií môže určiť, v ktorých prípadoch Fondom neprislúcha náhrada za konfiškovaný majetok smluvne prevedený na národné a komunálne podniky.
(3)
Fondy nevracajú náhrady, ktoré za konfiškovaný majetok už dostali od orgánov verejnej správy a od národných a komunálnych podnikov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 o národných a komunálnych podnikoch platia aj pre Ústredie pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a pre Veľkodistribučný podnik.
§ 5.
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu.
§ 6.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.