18/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18.
Zákon
zo dňa 9. marca 1950
o zrušení osídľovacích úradov.
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Osídľovacie úrady v Prahe a v Bratislave a ich orgány (oblastné osídľovacie úradovne a poradné zbory), ako aj ústredné komisie pre vnútorné osídlenie sa zrušujú. Ich pôsobnosť pokiaľ podľa § 4 nezaniká, prechádza na príslušný Fond národnej obnovy, ak neustanoví vládne nariadenie inak.
(2)
Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom vnútra preniesť vyhláškou v príslušnom úradnom liste na národné výbory niektoré úlohy Fondov národnej obnovy, súvisiace najmä so správou a rozdelením konfiškovaného majetku. Výnimočne môže takto preniesť tieto úlohy, pokiaľ by nemohli byť vhodne obstarávané na národných výboroch, na iné orgány, najmä na ústredné úrady.
§ 2.
(1)
Fondy národnej obnovy vykonávajú svoju pôsobnosť v odbore Ministerstva financií, ktorému podliehajú.
(2)
Fondy národnej obnovy vydávajú smernice pre vykonávanie úloh prenesených z ich pôsobnosti na národné výbory alebo na iné orgány a dohliadajú na vykonávanie týchto úloh. Pokiaľ úlohy Fondov národnej obnovy budú prenesené na ústredné úrady, budú vykonávané v súlade s týmito smernicami.
(3)
Stále poradné zbory Fondov národnej obnovy sa zrušujú.
§ 3.
Podrobnosti, najmä aj pokiaľ ide o zmeny v organizácii Fondov národnej obnovy vyplývajúce z tohto zákona a pokiaľ ide o zamestnancov osídľovacích úradov, upraví vláda nariadením.
§ 4.
Platnosť strácajú dekrét prezidenta republiky č. 27/1945 Sb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, a štatúty osídľovacích úradov vyhlásené vyhláškami ministra vnútra č. 72/1945 Sb. a č. 241/1946 Sb.
§ 5.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 15. marca 1950; vykonajú ho ministri vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.