174/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174.
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950
o dražbách mimo exekúcie.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Účel zákona.
(1)
Zákon upravuje verejné dražby, osobitnými predpismi dovolené alebo nariadené, pokiaľ sa nevykonávajú v exekučnom konaní, a verejné dražby vykonávané na žiadosť vlastníka (ďalej len „dražby“).
(2)
Vykonávanie dražieb má zabrániť neodôvodneným hospodárskym stratám, nesmie však slúžiť pre súkromný zisk a byť v rozpore s plnením jednotného hospodárskeho plánu.
§ 2.
Účasť na dražbách.
(1)
Dražby nesmú byť obmedzené na jednotlivo sozvaných účastníkov; obmedzenie na okruh osôb vymedzený rovnakou podnikateľskou činnosťou alebo iným spoločným znakom je však prípustné.
(2)
Osoby, ktoré sú vylúčené z účasti na súdnych dražbách, sú v tom istom rozsahu vylúčené z dražieb podľa tohto zákona.
§ 3.
Predmet dražby.
(1)
Dražiť možno veci hnuteľné a s výnimkou práv vecných i práva.
(2)
Socialistické právnické osoby môžu až do začatia dražby prevziať veci a práva predávané dražbou za odhadnú cenu; minister vnútorného obchodu určí po dohode so zúčastnenými ministrami vyhláškou uverejnenou v úradnom liste, ktoré veci alebo práva a akým spôsobom môžu byť takto prevzaté, poprípade, ktoré veci alebo práva sú z dražby vylúčené vôbec alebo s akým obmedzením je prípustný ich predaj, najmä pokiaľ ide o veci alebo práva, ktoré majú úradne určenú cenu.
§ 4.
Pôsobnosť.
Dražby vykonávajú zpravidla miestne národné výbory a národné alebo komunálne podniky; ktoré iné orgány alebo podniky môžu vykonávať dražby, ako i vymedzenie oprávnení jednotlivých orgánov a podnikov určí minister vnútorného obchodu vyhláškou vydanou po dohode so zúčastnenými ministrami a uverejnenou v úradnom liste.
§ 5.
Odhad.
(1)
Veci a práva predávané dražbou musia byť pred dražbou odhadnuté, pokiaľ nemajú úradne určenú cenu.
(2)
Odhad vykonáva súdny znalec, pokiaľ možno stály prísažný znalec súdny.
§ 6.
Dražobná vyhláška.
(1)
Konanie dražby sa oznámi dražobnou vyhláškou. V nej sa uvedie najmä miesto a čas konania dražby, označenie predmetu dražby a údaj, kedy a kde možno predmet dražby prezrieť.
(2)
Dražobná vyhláška sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým; okrem toho sa doručí vlastníkovi veci, ak je známy.
Konanie dražby.
§ 7.
(1)
Dražba má byť určená zpravidla tak, aby od uverejnenia vyhlášky do jej konania uplynulo 15 dní.
(2)
Od dražby možno upustiť najneskoršie pri jej začatí.
§ 8.
Dražbu koná osoba poverená orgánom alebo podnikom vykonávajúcim dražbu.
§ 9.
Veci sa dražia jednotlivo; súbory vecí možno dražiť vcelku.
§ 10.
Vlastník veci ani osoba konajúca dražbu nesmú dražiť a nikto nesmie dražiť pre nich.
§ 11.
Pri vyvolaní veci sa uvedie je odhadná cena, prípadne cena úradne určená a najnižšia ponuka.
§ 12.
Najnižšia ponuka je dve tretiny odhadnej alebo úradne určenej ceny; pri veciach podliehajúcich skaze môže byť i nižšia.
§ 13.
Draží sa, dokiaľ dražitelia robia vyššie ponuky. Ak nebolo napriek dvom vyzvaniam ponúknuté viac, oznámi osoba konajúca dražbu ešte raz poslednú ponuku a priklopne vec dražiteľovi, ktorý ponúkol najviac.
§ 14.
(1)
Vydražená vec sa vydá výdražcovi, len ak bude ihneď zaplatená kúpna cena; ak nebude zaplatená, draží sa vec znovu.
(2)
Pri opätnej dražbe nesmie predošlý výdražca dražiť.
§ 15.
(1)
O dražbe sa spíše zápisnica.
(2)
V zápisnici musí byť aj označená predávaná vec a uvedená cena, za ktorú bola predaná.
(3)
Výdražcovi sa na požiadanie vydá osvedčenie o nadobudnutí veci na dražbe.
§ 16.
Trovy dražby.
Trovy dražby sa uhradzujú zpravidla z jej výťažku. Ak nebude vec predaná alebo ak nestačí výťažok dražby na úhradu trov, zaplatí ich žiadateľ. Na ten účel môže sa nariadenie dražby viazať podmienkou, že na zabezpečenie trov složí žiadateľ primeranú zábezpeku.
Záverečné ustanovenia.
§ 17.
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä dekrét dvorskej kancelárie č. 565/1786 sb. zák. súd. (licitačný poriadok), doplnený dekrétom dvorskej kancelárie č. 62/1808 sb. zák. pol. a znovuvyhlásený dekrétom dvorskej kancelárie č. 101/1815 sb. zák. pol.
§ 18.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister vnútorného obchodu po dohode so zúčastnenými ministrami.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.