172/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951 do 02.12.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172.
Vládne nariadenie
zo dňa 12. decembra 1950,
ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 zákona č. 111/1950 Sb., o hospodárení s niektorými miestnosťami (ďalej len „zákon“):
Časť I.
Všeobecné ustanovenia.
§ 1.
(1)
S miestnosťami, poprípade celými budovami (ďalej len „miestnosti“), na ktoré sa nariadenie vzťahuje, sa plánovite hospodári podľa potrieb verejnej správy a hospodárskeho života, najmä pokiaľ vyplývajú z úloh jednotného hospodárskeho plánu, tak, aby sa dosiahlo účelné umiestenie a sústredenie úradov, orgánov, ústavov a podnikov.
(2)
Pri tomto hospodárení treba dbať aj na to, aby
a)
miestnosti sa vhodne použili podľa účelu, pre ktorý sú určené,
b)
miestnosti sa hospodárne využili,
c)
byty, ktoré sa užívajú na iné účely než obytné, boly vrátené svojmu účelu, len čo nebudú potrebné pre plánovité hospodárenie s miestnosťami, a
d)
nevznikaly neúmerné výdavky ani iné neprimerané hospodárske ujmy.
§ 2.
(1)
Miestnosťami sa rozumejú miestnosti,
a)
ktoré sú určené na iné účely než obytné alebo pôdohospodárske alebo
b)
ktoré sa užívajú na tieto iné účely.
(2)
Pri bytoch, ktoré sa v deň začiatku účinnosti zákona užívajú na iné účely než obytné, môže miestny národný výbor podľa zákona č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi, odoprieť svolenie na také užívanie alebo vyhlásiť smluvu o takom užívaní bytov za zrušenú, len ak nie sú potrebné na hospodárenie s miestnosťami.
§ 3.
Z účinnosti zákona sa vynímajú miestnosti v správe Kancelárie prezidenta republiky v Prahe a v Lánoch, miestnosti brannej moci, Zboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže, objekty dôležité pre obranu štátu, ktoré určí vojenská správa, poprípade v medziach svojej pôsobnosti aj kompetentné veliteľstvo Sboru národnej bezpečnosti, a miestnosti cudzích zastupiteľských úradov.
Časť II.
Plánovité hospodárenie s miestnosťami.
§ 4.
(1)
Miestny národný výbor hospodári plánovite s miestnosťami na základe potreby miestností a počtu miestností, ktoré možno použiť pre hospodárenie s nimi. Pritom sa spravuje hľadiskami uvedenými v § 1, ako aj pokynmi nadriadených orgánov, a to najmä, pokiaľ ide o miestnosti, ktoré sú používané úradmi, orgánmi, ústavmi a podnikmi, úlohy ktorých sú ústredne plánované.
(2)
Plánovité hospodárenie s miestnosťami musí sa pružne prispôsobovať potrebám verejnej správy a hospodárskeho života, aby účelne spolupôsobilo pri vytváraní predpokladov potrebných pre splnenie jednotného hospodárskeho plánu.
§ 5.
Potrebu miestností zisťuje miestny národný výbor
a)
z jednotného hospodárskeho plánu,
b)
z vlastného podnetu,
c)
z pokynov nadriadených orgánov a
d)
poprípade z cudzích podnetov, najmä z odôvodnených požiadaviek uchádzačov.
§ 6.
(1)
Na krytie potreby miestností použije miestny národný výbor jednak voľné miestnosti, jednak užívané miestnosti, pri ktorých z dôvodov plánovitého hospodárenia bude treba vykonať zmenu v doterajšom užívaní.
(2)
Na potrebu náhradných miestností možno prihliadnúť len v rozsahu nevyhnutne potrebnom.
§ 7.
(1)
Ak nemá miestny národný výbor prehľad o miestnostiach použiteľných na krytie potreby, uloží povinnosť hlásiť miestnosti, a to len v takom rozsahu, ako je to potrebné na získanie prehľadu o počte, veľkosti a druhu miestností, a určí lehotu, v ktorej sa majú miestnosti hlásiť. Túto povinnosť vyhlási spôsobom v mieste obvyklým.
(2)
Voľné miestnosti sú povinní hlásiť držitelia budov, užívané miestnosti ich užívatelia.
§ 8.
Výmeny miestností sú dovolené iba so svolením miestneho národného výboru.
§ 9.
(1)
Ak miestnosti nebudú potrebné na plánovité hospodárenie, postará sa miestny národný výbor
a)
o ich výmenu za iné miestnosti, určené pôvodne na bývanie a užívané na iné účely alebo
b)
o ich premenu na byty, ak sa môžu upraviť na bývanie.
(2)
Ak budú potrebné stavebné zmeny alebo úpravy, bude ich vykonanie určené ako podmienka vo vyhlásení miestnosti za obytnú. Potrebné stavebné zmeny a úpravy vykoná miestny národný výbor v rámci platných plánovacích predpisov z verejných prostriedkov, alebo so súhlasom budúcich nájomníkov na ich náklad, alebo v odôvodnených prípadoch na náklad vlastníka budovy.
Časť III.
Spoločné ustanovenia.
§ 10.
(1)
Na území hlavného mesta Prahy hospodári s miestnosťami ústredný národný výbor po vypočutí obvodných národných výborov; ústredný národný výbor môže niektorými úkonmi poveriť obvodné národné výbory.
(2)
Pri opatreniach podľa tohto nariadenia sú Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy a obvodné národné výbory povinné prihliadať na prianie Kancelárie prezidenta republiky, ak ide o miestnosti, ktoré sú v užšom obvode Pražského hradu. Tento užší obvod je shodný s užším obvodom určeným podľa zákona č. 138/1948 Sb.
§ 11.
Podrobnosti o plánovitom hospodárení s miestnosťami budú určené smernicami Štátneho úradu plánovacieho, vydanými po dohode s Ministerstvom techniky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.
§ 12.
Zákon o hospodárení s miestnosťami nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.
§ 13.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrom techniky a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.