169/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169.
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950
o zrušení niektorých poplatkových predpisov.
Národné zhromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Zrušujú sa všetky ustanovenia poplatkového zákona v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, na Slovensku poplatkových pravidiel v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich a všetky iné predpisy, pokiaľ sa nimi upravujú:
1.
poplatky z odplatných prevodov hnuteľností,
2.
stupnicové (na Slovensku percentné) poplatky z právnych listín,
3.
poplatky zo zmeniek,
4.
poplatky z lotérií, slosovaní, daní vecí do výhry a zo stávok totalizátorských a bookmakerských,
5.
poplatky z obchodných smlúv spoločenských, vyjmúc poplatky z prevodov nehnuteľností, ďalej poplatky za účasť cudzozemských podnikov na tuzemskom obchodovaní (na Slovensku admisný poplatok), poplatky z nadobudnutia účastín doterajšími účastinármi pri zvýšení účastinného kapitálu spoločností účastinných alebo komanditných na účastiny z vlastného kapitálu rezervného a z obdobného zvýšenia podielov doterajších spoločníkov na spoločnostiach s ručením obmedzeným a na banských spoločnostiach,
6.
poplatky zo spoločenstevných smlúv i s poplatkami z vyplatených podielov na zisku a z vrátených podielov, vyjmúc poplatky z prevodov nehnuteľností,
7.
pevné kolkové poplatky z podaní, doplňovacie percentné poplatky z niektorých podaní v živnostenských veciach,
8.
pevné kolkové poplatky z vysvedčení, nákladných listov, poštových sprievodiek, dobytčích pasov, rybárskych lístkov a iných listín a písomností,
9.
poplatok z posledného poriadku,
10.
poplatky za ustanovenie za senzála pre určitý obvod a za zápis do soznamu advokátov,
11.
daň z obchodu s cennými papiermi,
12.
dávka z telefónnych poplatkov.
§ 2.
Ustanovenia § 1 č. 7 a 8 sa nevzťahujú na predpisy o pevných kolkových poplatkoch:
1.
súdnych,
2.
v konaní na Správnom súde,
3.
za úradné odpisy a za úradné alebo notárske overenie odpisov,
4.
za overenie pravosti podpisov strán na listinách,
5.
za preklady prísažných tlmočníkov a za zmenkové protesty,
6.
za druhý a ďalší výpis z matriky,
7.
za výťahy a potvrdenia z verejných kníh a registrov, ako aj z registrov trestov.
§ 3.
Poplatky upravené predpismi, ktoré sa týmto zákonom zrušujú, sa nevyberú, i keď nárok štátu na ne vznikol pred začiatkom účinnosti tohto zákona, pokiaľ bolo zastavené ich vyrubovanie alebo pokiaľ by platobná povinnosť stíhala aj národný podnik, komunálny podnik alebo ľudové družstvo; zaplatené poplatky sa však nevracajú.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.