164/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 22. novembra 1950
o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky.
Minister financií vyhlasuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 95/1950 Sb., ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve:
§ 1.
Peňažné záväzky z tuzemských poistení dojednaných predo dňom 10. októbra 1938 v československých korunách, ktoré boly podľa predpisov okupačnej moci premenené na záväzky v ríšskych markách v pomere 1 československá koruna = 12 ríšskych fenigov, sa plnia začínajúc dňom 1. augusta 1945 v československých korunách v pomere 1 ríšska marka = 10 československých korún. Pri životných poisteniach s výnimkou dočasných poistení na úmrtie sa však zvýšenie poistiteľovho záväzku následkom dvoch menových prepočítaní celkom alebo zčasti odstraňuje spôsobom uvedeným v § 2.
§ 2.
Sníženie podľa § 1 vety druhej sa rovná šestine poistiteľovho plnenia násobenej pomerom úhrnu poistného sročného do 10. októbra 1938 k úhrnu poistného zaplateného za trvania poistnej smluvy. Poistné sročné v ríšskych markách sa pritom prepočítava v pomere 1 ríšska marka = 10 československých korún.
§ 3.
Za tuzemské sa považujú poistenia vymedzené v diele II nariadenia ministra financií č. 163/1950 Sb., ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky.
§ 4.
Nedotknuté zostávajú predpisy o tom, že sa poistiteľovo plnenie prevádza na viazaný vklad.
§ 5.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Kabeš v. r.