161/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161.
Vládne nariadenie
zo dňa 12. decembra 1950
o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
Diel 1.
Presun pôsobnosti v odbore náhrad za osobné úkony a pri vecných plneniach podľa zákona o obrane štátu.
§ 1.
(1)
Komisie uvedené v § 155 zákona č. 131/1936 Sb., o obrane štátu (ďalej len „komisie“), sa zrušujú.
(2)
O náhradách za osobné úkony a o náhradách pri vecných plneniach, o ktorých dosiaľ rozhodovaly komisie, rozhodujú v prvej stolici okresné národné výbory.
(3)
Hlavný dohľad vo veciach uvedených v odseku 2 prechádza s Ministerstva národnej obrany na Ministerstvo vnútra.
§ 2.
O dosiaľ nevybavených odvolaniach proti rozhodnutiam komisií zriadených pri okresných národných výboroch rozhoduje krajský národný výbor a o dosiaľ nevybavených odvolaniach proti rozhodnutiam komisií zriadených pri krajských národných výboroch Ministerstvo vnútra.
§ 3.
Senáty uvedené v §§ 19 až 21 zák.č. 131/1936 Sb. sa zrušujú.
Diel 2.
Zmena právomoci na vydanie výpisov z vojenských matrík.
§ 4.
Výpisy z vojenských matrík (§ 26 ods. 3 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách) vydáva od 11. augusta 1950 Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy.
Diel 3.
Spoločné a záverečné ustanovenia.
§ 5.
Zrušujú sa ustanovenia odporujúce tomuto nariadeniu, najmä ustanovenia časti II vládneho nariadenia č. 175/1947 Sb., o náhradách za osobné úkony a vecné plnenia, ako aj položka č. 10 prílohy A a položka č. 19 prílohy C k vládnemu nariadeniu č. 305/1948 Sb., o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.