155/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155.
Vládne nariadenie
zo dňa 5. decembra 1950
o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Úrad hospodárskej kontrolnej služby, zriadený nariadením Slovenskej národnej rady č. 45/1947 Sb. n. SNR, sa zrušuje. Pôsobnosť tohto úradu vykonáva Povereníctvo vnútra.
§ 2.
Podrobnosti potrebné na vykonávanie tohto nariadenia upraví Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vyhláškou v úradnom liste.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.