147/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147.
Vládne nariadenie
zo dňa 24. októbra 1950
o štátnych cenách.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1.
Štátne ceny sa udeľujú ako prejav uznania ľudovodemokratického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatily ľudské poznanie, vytvorily umelecké hodnoty alebo inak prispely na socialistickú výstavbu našej vlasti.
§ 2.
Štátne ceny môžu sa udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom v týchto skupinách:
v prvej skupine za diela, výkony alebo objavy z odboru vied spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických,
v druhej skupine za vynikajúce vynálezy a zdokonalenia metód výrobných procesov,
v tretej skupine za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, umeleckej a dokumentárnej kinematografie a užitej grafiky.
§ 3.
(1)
Štátne ceny majú v prvej a druhej skupine tri stupne, v tretej skupine dva stupne.
(2)
Vyznamenaným prislúcha čestný titul „laureát štátnej ceny za rok .....“.
(3)
Vyznamenaní dostanú zároveň so štátnou cenou listinu o tom, že im štátna cena bola udelená (diplom).
(4)
Laureáti majú právo nosiť tmavočervenú stužku, lemovanú bielym a modrým prúžkom, s vavrínovou vetvičkou.
(5)
So štátnymi cenami sú spojené odmeny, ktoré sú
v prvej skupine pri prvom stupni 200.000 Kčs, pri druhom stupni 100.000 Kčs, pri treťom stupni 50.000 Kčs,
v druhej skupine pri prvom stupni 150.000 Kčs, pri druhom stupni 100.000 Kčs, pri treťom stupni 50.000 Kčs,
v tretej skupine pri prvom stupni 100.000 Kčs, pri druhom stupni 50.000 Kčs.
(6)
Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.
§ 4.
Štátne ceny udeľuje prezident republiky na návrh vlády každoročne ku dňu 9. mája za obdobie predošlého kalendárneho roku.
§ 5.
1.
Pri Úrade predsedníctva vlády sa zriaďuje Komisia pre štátne ceny, složená z vynikajúcich predstaviteľov vedy, umenia a ostatných odborov tvorivých činností.
2.
Komisia posudzuje návrhy na udelenie štátnych cien, ktoré jej došly od verejných inštitúcií, organizácií alebo jednotlivcov, a podáva svoje posudky predsedovi vlády.
§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.