140/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140.
Vládne nariadenie
zo dňa 17. októbra 1950,
ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Základ národnej pomoci, zriadený vládnym nariadením č. 370/1938 Sb., sa zrušuje dňom 31. decembra 1950; jeho práva a záväzky prechádzajú na štát.
§ 2.
Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu, zriadená vládnym nariadením č. 378/1942 Sb., sa zrušuje dňom 30. júna 1949; jej práva a záväzky prechádzajú na Československý Červený kríž.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Erban v. r.