Predpis bol zrušený predpisom 39/1957 Zb.

134/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1950 do 30.06.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
Vládne nariadenie
zo dňa 12. septembra 1950
o registrácii chmeľníc.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):
§ 1.
(1)
Chmeľnice (pozemky osádzané chmeľom) musia byť registrované.
(2)
Registrácia sa vykonáva zápisom do zápisnice (§ 3), ktorú vedie okresný národný výbor.
§ 2.
Pestovateľ chmeľu (vlastník, árendátor, užívateľ chmeľnice a pod.) - ďalej len „pestovateľ“ - je povinný oznámiť miestnemu národnému výboru podľa skutočného stavu údaje potrebné na zápis do zápisnice.
§ 3.
Ministerstvo pôdohospodárstva určí vyhláškou v Úradnom liste, ktoré údaje a ich zmeny je pestovateľ povinný oznámiť na zápis do zápisnice (najmä založenie, rozšírenie, zmenšenie, preloženie alebo zrušenie chmeľnice a zmeny v pestovateľovej osobe), a v akej lehote majú byť tieto údaje miestnemu národnému výboru hlásené, a určí vzor zápisnice.
§ 4.
Miestny národný výbor preskúša správnosť a úplnosť oznámenia a zapíše zistené údaje do zápisnice, ktorú podpíše aj pestovateľ.
§ 5.
(1)
Zápisnica o registrácii sa vyplňuje v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si miestny národný výbor ponechá a dve zašle okresnému národnému výboru, ktorému hlási aj všetky zmeny týkajúce sa registrácie.
(2)
O každej chmeľnici sa vyplňuje osobitná zápisnica.
(3)
Okresný národný výbor preskúma vyplnené a podpísané zápisnice a sradí ich podľa jednotlivých obcí a pestovateľov; vyznačuje v nich aj hlásené zmeny.
§ 6.
(1)
Pestovateľ je oprávnený nazerať na okresnom národnom výbore do zápisnice, ktorá sa týka jeho chmeľnice, a vyhotovovať si z nej výpisy.
(2)
Právo nazerať do zápisníc a vyhotovovať si z nich výpisy prislúcha aj úradom a orgánom povereným vykonávaním zákona č. 89/1934 Sb., o povinnom známkovaní chmeľu a úprave rozsahu pestovania chmeľu, a tohto nariadenia, ako i predpisov podľa nich vydaných.
§ 7.
Vládne nariadenie č. 128/1937 Sb., o registrácii pozemkov osádzaných chmeľom, sa zrušuje.
§ 8.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.