133/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133.
Nariadenie ministra financií
zo dňa 23. septembra 1950
o zrušení predpisov o liehovom monopole.
Minister financií nariaďuje podľa § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov (ďalej len „zákon“):
§ 1.
Ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona, ktorými sa zrušujú predpisy o štátnom finančnom monopole liehovom, nadobúdajú účinnosť dňom 2. októbra 1950.
§ 2.
Týmto dňom strácajú účinnosť najmä:
a)
zákon č. 95/1888 r.z., o cle z pálených liehovín, o dani z pálenky a z výroby lisovaného droždia, ktorá je spojená s pálením pálenky,
b)
časť II nariadenia č. 120/1899 r.z., o zmene zákona o dani z liehu,
c)
zák. čl. XX/1899, o dani z liehu,
d)
zákon č. 643/1919 Sb., ktorým sa rušia alebo menia niektoré ustanovenia zákona o dani z liehu,
e)
zákon č. 86/1932 Sb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o dani z liehu a upravuje hospodárenie s liehom,
f)
ustanovenia §§ 97 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o novej úprave československého práva v odbore nepriamych daní a štátnych finančných monopolov,
g)
ustanovenie § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov, pokiaľ z dosahu zákona vylučuje obchodnú činnosť prevádzanú štátnym finančným monopolom liehovým,
h)
ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom, pokiaľ sa ním z činnosti Veľkodistribučného podniku vylučovala činnosť vyhradená štátnemu liehovému monopolu.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.