132/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132.
Vládne nariadenie
zo dňa 5. septembra 1950,
ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 142/1949 Sb., o výkone ľudovej správy v sídlach krajov:
§ 1.
Obec Roudnička sa pripojuje k mestu Hradec Králové.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1950; vykoná ho minister vnútra.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.